לימודים לקראת תואר B.A. B.Mus

לדרישות המעבר תואר I - ראו למטה ב"מידע נוסף"

 

 

התואר שיוענק במסלולים המעשיים: תואר ראשון  "בוגר אוניברסיטה במוזיקה" B.Mus  בביה"ס למוזיקה - בציון המגמה והמסלול
​התואר שיוענק: תואר ראשון "בוגר אוניברסיטה" .B.A ביה"ס למוזיקה - מוזיקולוגיה

 

תנאי הקבלה

 בנוסף לתנאי הקבלה האוניברסיטאיים  חייבים המועמדים לביה"ס לעמוד בבחינות כניסה כדלקמן:

 

מועמדים למגמה לביצוע (נגינה וזמרה) - מסלול ארבע שנתי: 

https://arts.tau.ac.il/music/entry_exam/I/main

 

מועמדים למגמה לקומפוזיציה וניצוח - מסלול ארבע שנתי:

https://arts.tau.ac.il/music/entry_exam/I/conducting 

 

למועמדים למגמה למוזיקולוגיה - מסלול תלת שנתי:

https://arts.tau.ac.il/music/entry_exam/I/musicology

 ראיון אישי

 

 בחינות פטור במיומנות מקלדת

 כל המועמדים ללימודים במגמת ביצוע מוזיקלי, שמקצועם הראשי אינו פסנתר, יכינו שלוש יצירות מן הרשימה שלהלן (או יצירות ברמת קושי דומה):

https://arts.tau.ac.il/music/key-exam

 

 כל המועמדים למגמת קומפוזיציה וניצוח יכינו ארבע יצירות מהרשימה הנ"ל

 1. רפרטואר בארוק
 2. רפרטואר קלאסי
 3. רפרטואר רומנטי
 4. רפרטואר בת זמננו או ישראלי.

 

חובת קורסים אקדמיים בשפה האנגלית 

החל משנת הלימודים תשפ"ב נדרשים תלמידי התואר הראשון בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה ללמוד שני קורסים אקדמיים בשפה האנגלית. 

כל המטלות בקורסים הן בשפה האנגלית. היקף הקורסים הוא 2 ש"ס לפחות בכל קורס. תלמידים לא יוכלו לסיים את לימודיהם ללא סיום הקורסים בהצלחה.

הקורסים המוצעים בכל שנה מטעם היחידות מופיעים בפירוט הקורסים. 

תלמידים במסלול דו-חוגי יכולים ללמוד את הקורסים בשני החוגים או בחוג אחד.

תלמידים הלומדים ב-"חוג לאחר תואר" לאחר סיום התואר הראשון, חייבים בקורס אחד בלבד. 

 

 "כלים שלובים" - שיעורי העשרה כלל אוניברסיטאיים - חובה

 

 לימודי אנגלית

תלמידי ביה"ס למוזיקה חייבים להשיג "פטור" בלימודי אנגלית עד סוף שנת הלימודים ראשונה שלהם. תלמידים שלא יעמדו בדרישה זאת – יופסקו לימודיהם.

 

נוהל נוכחות בשיעורים

 • התלמידים חייבים להיות נוכחים בכל מפגש לימודי (שיעור, תרגיל, סמינר וכו'), אשר נקבע להם במסגרת תכנית הלימודים. הנוכחות תיבדק בכל שיעור, תרגיל או סמינר ותדווח למזכירות ביה"ס.
   
 • תלמידים, אשר מטעמים מוצדקים אינם יכולים להשתתף בשיעור, חייבים להודיע על כך בכתב למזכירות ביה"ס בצירוף הנמקה (מחלה, מילואים וכו').
    
 • תלמידים שייעדרו 14 יום ברציפות מהלימודים ללא סיבה מספקת ומנומקת ו/או ללא אישור הנהלת ביה"ס, יופסקו לימודיהם.
    
 • תלמידים המבקשים להשתתף בהרכב מוזיקלי מחוץ לביה"ס כנגן או כזמר חייבים לקבל את אישור המורה האישי וועדת ההוראה הבית ספרית.
   
 • תלמידים המתכוונים להיעדר מן הלימודים מסיבות מקצועיות (קונצרט, תחרות, אודיציות) חייבים לקבל את אישורו של המורה האישי לפעילות זו ולהגיש בקשה כתובה (בצירוף אישור המורה ומסמכי הזמנה רשמיים) לוועדת ההוראה של ביה"ס. יש להגיש את הבקשה לוועדה לפחות שלושה שבועות לפני תחילת תקופת ההיעדרות המתוכננת.
   
 • כל הפניות לוועדת ההוראה יהיו באמצעות טופס פניה לוועדת הוראה

 

נוהל נוכחות בגופי הביצוע של ביה"ס

 1. תלמידים חייבים להשתתף בכל מופע מטעם ביה"ס שבו יידרשו להשתתף ובכל אחת מהחזרות שייקבעו לקראת המופע, כולל חזרות ומופעים בתקופת החופשה. על התלמידים לשריין שעות התזמורת, בימי א', ד' 16:00-19:00, לחזרות ואירועים מיוחדים (מועדי החזרות של התזמורת ושל המקהלה ניתנים לשינוי לפי צרכי ביה"ס).  בגלל אופיים המיוחד של הלימודים במגמות המעשיות, עשויות להתקיים חזרות, הופעות ושיעורים אישיים גם בתקופות החופשות. פעילויות אלו יהוו חלק בלתי-נפרד מתכנית הלימודים ומחובות הלימודים. לפי הצורך ניתן לחלק את התלמידים בשיעורי ביצוע לקבוצות, לשנות מועדים ולקבוע חזרות נוספות.
 2. תלמידים, אשר יחסירו יותר משתי חזרות תזמורת, מקהלה, נוכחות בקורס הסדנה למוזיקה בת זמננו, או בסדנאות כלי הנשיפה (עץ ומתכת) שלא מטעמים מוצדקים (כגון שירות מילואים או מחלה שיש לגביה אישורים רפואיים), לא תוכר השתתפותם בגופים הנ"ל והם יהיו חייבים לחזור על השיעור בשנה שלאחר מכן.
 3. נוהל זה מתייחס גם למפגשים לימודיים מיוחדים – סמינרים, סדנאות וכו' – המתקיימים בנוסף למערכת השעות הרגילה. מועדי פעילויות אלו יפורסמו מראש ע"י מזכירות ביה"ס.
 4. תלמידי המגמה הווקאלית חייבים להשתתף בפרויקטים של המקהלה האורטורית ע"פ מועדים שיפורסמו מראש ע"י מזכירות ביה"ס.

 

תקנוני משנה של גופי הביצוע

תקנוני משנה לכל אחד ואחד מגופי ביצוע יפורסמו בראשית כל שנת לימודים ובהם יפורטו סדרי פעולת הגופים ונהלי הנוכחות הלכה למעשה. לתקנונים אלו יהיה תוקף מחייב למשך כל שנות הלימודים אליהן הם מתייחסים.

תלמידים אשר לא יתפקדו בצורה נאותה במהלך עבודה שנתית של הרכב קאמרי (ביטולים/איחורים/אי הכנת רפרטואר וכד') באופן שיגרום להרכבים בהם הם משתתפים לחוסר תפקוד נאות, לא יורשו להירשם להרכב קאמרי בשנה לאחר מכן ויהיה עליהם לקחת קורס בחירה אחר בהיקף 2 ש"ס.

 

עבודות, בחינות, ציונים

כל אחד מהקורסים והסדנאות, יחויב במטלת סיום מוגדרת שתוצג לתלמידי הקורסים הרלבנטיים בתחילת שנה"ל. המטלה יכולה לכלול: בחינה, עבודה, הפקת סיום (במקרה של סדנאות מעשיות) או התנסות מעשית, הרלבנטית ליישום תכני הקורס הנלמד (כגון פרקטיקום בקורסי מתודיקה).

עבודות סיום קורס

 

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות

 

 בחינות

א.  לבחינות בנגינה הנערכות מול צוות מורי המסלול, מתקיים מועד אחד בלבד. כל תלמידי המגמה לביצוע מוזיקלי מחויבים בבחינות אלה בכל ארבעת שנות לימודיהם.
     אישור מועד נוסף יינתן  במקרים מיוחדים ובאישור ועדת ההוראה של ביה"ס. יש לצרף לבקשה המלצות מהמורה האישי ומראש המסלול.

ב.  דרישות הרפרטואר למבחני מעבר מעודכנות מדי שנה באתר האינטרנט של ביה"ס. סטודנט אשר לא ימלא אחר דרישות המעבר, תכניתו תיפסל.

 

תנאי מעבר משנה לשנה

 א.  תלמידים, שקיבלו ציון "נכשל" במקצוע כלשהו – למעט במקצוע הראשי של המסלול בו הם לומדים – יורשו לגשת לבחינה נוספת במועד השני של הבחינות.

ב.  תלמידים, שקיבלו ציון "נכשל" במקצוע הראשי (נגינה, זמרה, קומפוזיציה, ניצוח), לא יורשו לגשת לבחינה נוספת במקצוע זה, למעט מקרים בהם יוכלו להוכיח כי הם נכשל בבחינה כתוצאה מהמקרים המפורטים בנוהל האוניברסיטאי.

ציון מעבר במקצוע הראשי הוא 75.

 תלמידים אשר קיבלו ציון נמוך מ-75 במקצוע ראשי, לפי האמור לעיל, לא יורשו להמשיך את לימודיו במסלול/מגמה בה הם לומדים. כך גם במקרה  שהתלמידים לא יתייצבו לבחינת המעבר השנתית בנגינה/שירה שנקבעה להם.

ג.  השתתפות מלאה ומילוי כל החובות בתזמורת, במקהלה ובאנסמבל קאמרי מהווה אחד מתנאי המעבר משנה לשנה.

ד.  תלמידים, שקיבלו ציון "נכשל" ברמה כלשהי בפיתוח-שמיעה וסולפז'  ולא הצליחו לשפר את הציון שלהם במועד השני של הבחינות, לא יורשו להמשיך את לימודיהם בביה"ס למוזיקה.

ה.  תלמידי קומפוזיציה, ניצוח תזמורת או ניצוח מקהלה לא יוכלו לעבור לשנה ב' אם ממוצע ציוניו יהיה פחות מ-85. בנוסף, תלמידי ניצוח תזמורת וניצוח מקהלה יחויבו בבחינת מעבר במקצוע הראשי בפני צוות בוחנים כתנאי מעבר לשנה ב' בציון 85 לפחות .

ו. בנוסף לכך, חייבים תלמידי קומפוזיציה להגיש יצירה אחת גמורה שחיברו במשך שנת הלימודים הראשונה (היצירה תוגש למזכירות ביה"ס, לא יאוחר מה-1 ביוני) וציונה ישוקלל בממוצע הציונים האמור בסעיף ה'.

 

בקיאות ברפרטואר מוזיקלי – בחינות האזנה

בראשית הלימודים יקבלו התלמידים רשימה של יצירות מופת שעליהם להכיר ולדעת היטב עד תום לימודיהם. בכל שנה משנות הלימוד ייערכו בחינות האזנה על כחמישים יצירות מתוך הרשימה, זאת במועדים ובמתכונות שייקבעו ע"י מזכירות ביה"ס. יידרש זיהוי שם המלחין, שם היצירה, פרק, סולם, אופוס וזמן חיבורה. הבחינות מהוות תנאי מעבר משנה לשנה.

 

בחינות מעבר ובחינת גמר בנגינה/שירה

 בשיעורים האישיים במגמות המעשיות יינתנו ציוני המעבר (משנה לשנה) וציוני הגמר (בסוף שנה ד') ע"פ השקלול הבא:

א.  ציון המורה האישי על ההישגים במשך השנה - 25% מהציון הכולל.

ב.  ציוני ועדת שיפוט בבחינת המעבר השנתית, אשר תתקיים בתום סמסטר ב' - 75% מהציון הכולל. 

ועדות השיפוט בכל מגמה ומגמה ימונו בכל שנה ע"י ראש ביה"ס או ע"י ראשי המגמות באישור ראש ביה"ס.

תקנון שיפוט מיוחד יעודכן/יאושרר בכל שנה מחדש ע"י ועדת ההוראה של ביה"ס לקראת מועדי הבחינות השנתיות.

ציון המורה האישי יתווסף לציוני ועדת השיפוט והוא יוגש למזכירות ביה"ס במעטפה סגורה וחתומה ע"י המורה עצמו, עד בוקר הבחינה האמורה.

מזכירות הסטודנטים תשקלל את הציונים בהתאם לתקנון השיפוט ותפרסם אותם.

 

 בחינות גמר

א.  לבחינת הגמר במקצוע ראשי יהיו רשאים לגשת סטודנטים שהשלימו את כל דרישות תכנית הלימודים במסלול לימודיהם.

ב.  על תלמידי קומפוזיציה להגיש שלוש יצירות להרכבים שונים:

      1. להרכב קאמרי אינסטרומנטאלי

      2. למקהלה א-קפלה

      3. יצירה קולית בליווי אנסמבל (6 כלים ומעלה), או יצירה קצרה לאנסמבל כלי (לפחות 12 נגנים ועד תזמורת סימפונית מלאה).

 יצירות הגמר תוגשנה בסוף שנת הלימודים בה נלמד השיעור האישי בקומפוזיציה. 
 היצירות המוגשות ייבדקו ע"י ועדה בהרכב של שלושה בוחנים שימנה ראש ביה"ס.

ג.  תלמידי ניצוח תזמורת כמקצוע ראשי, יהיו חייבים בבחינה בניצוח על יצירות שייקבעו להם. הבחינה בניצוח תהיה בשני שלבים:

      1. יצירות עם שני פסנתרים, ליווי סולנים או זמרים.

      2. יצירה או שתיים עם התזמורת הסימפונית.
          לשלב השני יתקבלו רק מועמדים מצטיינים, שהומלצו לכך ע"י צוות השיפוט.

ד.  תלמידי ניצוח מקהלה יהיו חייבים בבחינה בניצוח על אחד מגופי הביצוע המקהלתיים עפ"י הרפרטואר הנלמד במהלך שנה"ל.

 

ארכה לסיום הלימודים מעבר לשנות התקן בתואר

משך הלימודים בביה"ס למוזיקה הינו קבוע ע"פ שנות התקן שנקבעו לכל תכנית הלימודים ולכל תואר: ארבע שנים לתואר ראשון  - B.Mus. ושנתיים לתואר שני – M.Mus., M.A. ותעודת אמן.

כעיקרון לא יינתנו אורכות מעבר לשנות התקן שנקבעו למעט במקרים הבאים:

 1. תלמידים ששירתו כמוזיקאים מצטיינים בצה"ל במקביל ללימודיהם בביה"ס למוזיקה.
 2. במקרים מיוחדים בלבד ובכפוף לאישור ועדת ההוראה של ביה"ס.

 

תלמידים שיאושר להם לחרוג משנות התקן יוכלו להמשיך ולקבל שיעור אישי למשך תקופת הארכה ובלבד שישתלבו בגופי הביצוע הרלוונטיים לתחומם: כלי תזמורת – תזמורת סימפונית והרכבים קאמריים; זמרים – מקהלה קאמרית וכיתת/אנסמבל האופרה; פסנתרנים – ליווי כלי וקולי, סדנאות ביצוע וכיו"ב.

היקף שילובם של התלמידים בגופים אלו יהיה נתון לשיקול הנהלת ביה"ס בהתאם לצורכי ביה"ס באותה שנה נתונה. על התלמידים המעוניינים בארכה להיות זמינים להשתלבות בגופים האמורים בהיקף מלא.

תלמידים שלא יוכלו לעמוד בדרישות אלו – לא תאושר בקשתם להמשך קבלת שיעור אישי מעבר להקצאה הסטנדרטית.

בכל מקרה, לא יאשר ביה"ס ארכה לסיום הלימודים לצורכי שיעור אישי בלבד.

 

 שקלול ציוני גמר

 המגמה לביצוע:

נגינה וזמרה

נגינה - 55%
​קורסים תיאורטיים וקורסי בחירה- 45%

קומפוזיציה וניצוח

קורסי קומפוזיציה או ניצוח -  40%
קורסים תיאורטיים וקורסי בחירה  - 60%

המגמה למוזיקולוגיה

חד חוגי :

עבודות סמינריוניות - 25%

עבודת רפרט -  5%

לימודים תיאורטיים ולימודי בחירה - 70%

דו חוגי :

עבודות סמינריוניות - 40%

לימודים תיאורטיים ולימודי בחירה - 60%

 

סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים, מתבקשים למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".

באחריות התלמידים לעקוב אחר מילוי החובות בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת במהלך כל התואר.


 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>