מסלול מחקרי עם עבודת גמר

רשימת קורסי .M.A

קורסי השלמה .M.A

 

סה"כ: 28 ש"ס

תלמידים במסלול זה (המסלול המחקרי) יסיימו את התואר עם עבודת גמר (תזה). 

במסגרת לימודיהם ישתתפו הסטודנטים בסמינרים מתואר שני בהיקף 28 ש״ס. בשניים מן הסמינרים יגישו עבודה סמינריונית. ביתר הסמינרים יגישו עבודת רפרט.

הסטודנטים יחויבו בלימוד שפה זרה נוספת (פרט לאנגלית) ברמת פטור (לא נכלל במניין השעות לתואר).

עבודת הגמר שקולה ל - 8 ש"ס לצורך חישוב שכר לימוד בלבד.

 

קבלה למסלול המחקרי עם עבודת גמר

באפשרות תלמידי התואר השני או מתקבלים לתואר השני, שהוכיחו יכולת אקדמית גבוהה, להגיש לוועדת הקבלה בקשה להתקבל למסלול המחקרי עם עבודת גמר בכל נקודה לפני או במהלך לימודיהם.

על הבקשה לוועדת הקבלה למסלול המחקרי לכלול:

 

 1. הצעת מחקר ראשונית המתארת את נושא המחקר (עד עמוד)
 2. דוגמת כתיבה המעידה על יכולת כתיבה אקדמית ברמה גבוהה (כגון עבודת סמינר, רפרט בסמינר, או מאמר אקדמי)
 3. קורות חיים
 4. גיליונות ציונים מהתואר הראשון ומהתואר השני
 5. במידה שלמועמד/ת אין ציונים בהיקף של 12 ש״ס לפחות מתוך התואר השני, יש לצרף מכתב המלצה מאיש/אשת סגל במוסד אקדמי מוכר המעיד על כשירות המועמד/ת לכתיבת תזה
 6. אם כבר נוצר קשר עם חבר/ת סגל אשר הסכימ/ה לשמש מנחה לתזה, יש לצרף את אישור חבר/ת הסגל.

 

ועדת הקבלה למסלול המחקרי תשקול את הישגי המועמד/ת וכן את התאמת הנושא לתחומי המחקר הקיימים בקרב הסגל העיוני הבכיר בבית הספר. במידה שטרם נוצר קשר עם מנחה, הוועדה תמליץ למועמד/ת על חבר/ת סגל מתאימ/ה. במידת הצורך, הוועדה תתייעץ עם חברי סגל נוספים ויכולה לזמן את המועמד לריאיון ו/או להצגת נושא התזה בפני חברי הוועדה או נציג/ים מתוכה. הוועדה עשויה להמליץ לתלמיד/ה להחליף את נושא המחקר אם להערכתה אינו מתאים בהיקפו לעבודת תזה או לא ניתן יהיה למצוא מנחה מתאימ/ה בתחום. הוועדה יכולה להחליט שיהיה על המועמד/ת להגיש את הבקשה במועד מאוחר יותר, למשל, לאחר שיתקבלו ציונים נוספים המעידים על בשלות לכתיבת תזה.

מהתלמידים שמתקבלים למסלול המחקרי נדרש:

 1. לשמור על ממוצע 90 ומעלה לאורך התואר.
 2. להשלים עבודה סמינריונית בציון 90 ומעלה במהלך התואר.
 3. להראות התקדמות בהשלמת כל החובות לתואר במסלול המחקרי לרבות קבלת פטור בלימודי שפה זרה שניה, שאיננה אנגלית.

 

הוועדה רשאית להחליט בכל עת להעביר למסלול העיוני עם בחינת גמר תלמידים שהתקבלו למסלול המחקרי עם עבודת גמר אם מתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

 

 1. ממוצע ציוניהם בתואר מתחת ל-90.
 2. אף אחת מהעבודות הסמינריוניות שהגישו אינה בציון 90 ומעלה.
 3. התלמידים אינם מצליחים לעמוד בתכנית הלימודים של המסלול המחקרי; לדוגמה: אינם מצליחים לקבל הסכמה מאיש/אשת סגל לשמש כמנחה במסגרת שנות התקן לתואר; מתעכבים בהגשת הצעה לתזה במסגרת שנות התקן לתואר; נכשלו בקורסים או לא השלימו קורסים רבים אליהם נרשמו; מתקשים לעמוד בדרישה להגיע לרמת פטור בשפה זרה שניה שאיננה אנגלית.

 

 

מבנה הלימודים

 

שנה א'

 

 

שם הקורס

 

מסגרת

אופן ההוראה

 

מס' שעות

קולוקוויום מחלקתי חובה (כתיבת עבודת רפרט)

402 סמינר 2 ש"ס
 

סמינר מתודולוגי חובה  (כתיבת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט)

402/403

סמינר

4 ש"ס
 

סמינר בביה"ס  (כתיבת עבודה סמינריונית)

403

סמינר

4 ש"ס
 

סמינרים בביה"ס (כתיבת עבודות רפרט)

402

סמינר

10 ש"ס
 

סה"כ

 

20 ש"ס

 

 

שנה ב'

 

 

שם הקורס

 

מסגרת

אופן ההוראה

 

מס' שעות

 

סמינר בביה"ס  (כתיבת עבודת סמינר)

403

סמינר

4 ש"ס
 
סמינר מחקרי חובה  (כתיבת עבודת רפרט)  
 
402

סמינר

4 ש"ס
 

סה"כ

 

8 ש"ס

 

 

 

הערה:

באפשרות התלמידים ללמוד סמינר (עם כתיבת עבודת רפרט) מחוץ לביה"ס או קורס/סמינר (עם כתיבת מטלת סיום או כתיבת עבודת רפרט בהתאמה) ברמת תואר ראשון בכמות שעות מוגבלת באישור יועץ או ראש התכנית. 

 

הנחיית עבודת הגמר

הנחיית עבודת הגמר לתואר שני תעשה ע"י חבר סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת מרצה ומעלה באוניברסיטת תל אביב ועל פי כללי בית הספר והפקולטה. 

הנחיות נוספות נמצאות בתקנון הפקולטה.

 

לוח הזמנים המומלץ לתלמידים שמעוניינים ללמוד במסלול המחקרי

שנה ב׳, סמסטר א׳: סמינריון מחקרי

על תלמידים ששוקלים ללמוד במסלול עם תזה להירשם אל הקורס ״סמינריון מחקרי״ (קורס חובה בשנה ב׳ במסלול עם תזה וקורס רשות במסלול בלי תזה). לתלמידים שלא יעברו בסופו של דבר למסלול המחקרי הקורס ייחשב לסמינר בחירה במניין השעות לתואר העיוני ללא תזה.

 

שנה ב׳, סמסטר א׳: מעבר מהמסלול העיוני (ללא תזה) למסלול המחקרי (עם תזה)

לאחר קבלת ציונים ב - 12 ש״ס משנה א׳, יש להגיש מועמדות למעבר מהמסלול העיוני למסלול המחקרי. הנחיות למעבר מהמסלול העיוני אל המסלול המחקרי נמצאות בידיעון. הוועדה תסייע לתלמידים מתאימים שעדיין לא ימצאו מנחה לעשות זאת.

 

שנה ב׳, סמסטר ב׳: אישור הצעת המחקר

במהלך סמסטר ב׳ יש לסיים את כתיבת הצעת המחקר, להגישה ולקבל עליה אישור. יש להתחיל את כתיבת התזה במהלך הסמסטר.

 

סוף שנה ב׳: הגשת התזה

עבודת הגמר תוגש עד שנתיים מיום תחילת הלימודים לתואר (סוף חופשת הקיץ של שנה ב׳). במידת הצורך, אפשר לבקש מוועדת הוראה ארכה לסיום התואר דרך המזכירות.

 

הצעה לעבודת גמר בתואר שני

היקף ההצעה 3,000 מילים שיודפסו ברווח כפול, גופן בגודל 12.

ההצעה תכלול עמוד שער עם כותרת העבודה ואת הנקודות הבאות:

 1. תיאור נושא המחקר
 2. מצב המחקר הקיים בנושא (דיון ביקורתי בספרות המשנית הקיימת בנושא המחקר)
 3. טענת המחקר או שאלת מחקר (בתזה ניסויית יש להציג היפותזה)
 4. החידוש שמציעה עבודת מחקר זו לעומת המחקר הקיים בנושא
 5. רשימת מקורות ראשוניים עיקריים שינותחו (כגון סרטים, סדרות, יצירות וידאו ארט)
 6. מתודולוגיות (כגון: ניתוח ביקורתי, פמיניזם, מחקר כמותני)
 7. ראשי הפרקים שישקפו את מהלך המחקר ופרוט בן 2-3 שורות לכל פרק
 8. ביבליוגרפיה
 9. פילמוגרפיה

את ההצעה יש להגיש באופן מקוון למזכירות לאחר קבלת אישור המנחה. אישור ההצעה הוא תנאי להגשת עבודת הגמר.

אם המנחה ו/או קורא ההצעה יבקשו לקבל עותק קשיח, יתבקש התלמיד להגיש את ההצעה בפורמט מודפס

 

עבודת הגמר (תזה)

עבודת הגמר לתואר השני היא עבודה מחקרית במתכונת אקדמית. על העבודה לשקף מקוריות מחקרית, כושר ניתוח וסינתזה של המקורות, התמודדות עם גישות מדעיות, מתודה מחקרית עקבית ויכולת התבטאות בהירה. כללי ההגשה של עבודת הגמר מפורטים בתקנון הפקולטה לאמנויות.

 

העבודה תודפס בגופן בגודל 12 וברווח כפול.

באישור המנחה, אפשר לכתוב את העבודה באנגלית.

עם סיום כתיבת העבודה, ולאחר אישור המנחה לנוסח הסופי, תוגש העבודה באופן מקוון לדוא"ל המנחה ומזכירות החוג. יש לצרף טופס מלא וחתום "העלאת עבודות גמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטליות". 

אם המנחה ו/או קורא העבודה יבקשו לקבל עותק קשיח, יתבקש התלמיד להגיש את העבודה בפורמט מודפס. 

 

מבנה העבודה

בעמוד הראשון יופיע שער פנימי זהה לשער החיצוני

תוכן עניינים

גוף העבודה שכולל מבוא, את פרקי העבודה וסיכום בהיקף 18,000–24,000 מילים

ביבליוגרפיה

פילמוגרפיה

נספחים (אם ישנם)

תקציר העבודה באנגלית

השער האחורי של העבודה יהיה בשפה האנגלית

(אם התזה נכתבת באנגלית, בסופה יופיע תקציר בעברית והשער האחורי יהיה בעברית.)

 

 

שער העבודה 

אוניברסיטת תל-אביב

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש

 

(כותרת העבודה)

 

חיבור זה הוגש כעבודת גמר לקראת התואר

"מוסמך אוניברסיטה" – M.A. באוניברסיטת ת"א

 

על ידי

(שם המחבר/ת)

 

העבודה הוכנה בהדרכת:

(שם המנחה/ים)

 

תאריך:

(חודש ושנה)

 


 

Tel Aviv University

The David and Yolanda Katz Faculty of the Arts

The Steve Tisch School of Film and Television

 

 

(Title)

 

A Thesis Submitted to Tel Aviv University

in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of M.A.

 

by

(name of student)

 

Under the supervision of

(name of supervisor/s)

 

month / year

 

את ההנחיות המלאות ללימודים במסלול המחקרי אפשר למצוא בתקנון הפקולטה

 

הרכב ציון הגמר

ציון התואר השני ייקבע ע"פ השקלול הבא:

ציוני שיעורים ועבודות רפרט - 30%

ציוני עבודות סמינריוניות - 30%

ציון עבודת הגמר - 40%

 

סיום לימודים

תלמיד שסיים את כל חובותיו לתואר והשיג את כל הציונים מתבקש למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".

במהלך התואר, הבדיקה על מילוי החובות לתואר בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת היא באחריות התלמידים.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>