מסלול עם עבודת גמר

  ↵

מטרת העבודה

מטרת העבודה היא להוכיח את יכולתם של התלמידים לבצע עבודת מחקר מדעית מקורית המושתתת על ספרות מחקרית ו/או על עבודת שדה, ולהפגין גישה שיטתית וביקורתית. על העבודה לשקף שליטה הולמת בגופי הידע המחקריים הרלוונטים, יכולת ניתוח ואינטגרציה, שימוש בכלים מתודולוגיים רלוונטים ויכולת התבטאות בהירה.

 

עבודת הגמר תוגש לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.
 

חובת שפה זרה שניה
תלמידים במסלול המחקרי חייבים  בידיעת שפה זרה שנייה ברמת פטור בהתאם לדרישות יחידת הלימוד. ​כל יחידה רשאית לקבוע באילו שפות להכיר.

 

בחירת הנושא והמנחה

התלמידים יצרו קשר עם מנחה ויבחרו נושא לעבודת הגמר בהתאם לדרישות היחידה ולא יאוחר מראשית הסמסטר השלישי ללימודיהם במעמד "מן המניין".

את נושא העבודה והצעת התכנית לביצועה יגישו התלמידים, בהמלצת המנחה, לאישור ועדת ההוראה היחידתית  במהלך השנה השנייה ללימודים ובכפוף לדרישות היחידה.

עבודת הגמר תוגש עד שנתיים מיום תחילת הלימודים לתואר. כל עיכוב דורש בקשת ארכה לסיום התואר ואישורה על ידי ועדות ההוראה.

הנחיית עבודת הגמר לתואר שני תעשה ע"י חבר.ת סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת מרצה ומעלה באוניברסיטת תל-אביב. במקרים מיוחדים בהם נדרש מנחה נוסף.ת או מנחה מאוניברסיטה אחרת, ניתן לפנות בבקשה לוועדת ההוראה של היחידה.

 

הנחיות לכתיבת הצעה לעבודת גמר בתואר שני

לאחר גיבוש הנושא על התלמידים להגיש הצעה כתובה בהיקף 3500-3000 מילים ברווח כפול גופן 12.

 

כתיבת ההצעה

ההצעה תכלול את הסעיפים הבאים:

 1. כותרת ותיאור נושא המחקר.
 2. שאלת המחקר העיקרית בה תעסוק העבודה ובכלל זה השערת המחקר והטענה המרכזית.
 3. המקורות הראשוניים או קורפוס היצירות עליהם עוסקת העבודה.
 4. הספרות המשנית הרלוונטית לנושא המחקר.
 5. החידוש שמציעה עבודת מחקר זו.
 6. שיטת או שיטות המחקר של העבודה, כלומר מהו סוג הדיון שיאפיין את העבודה.
 7. מבנה העבודה הכולל את ראשי הפרקים ופסקת תקציר לכל פרק ופרק.
 8. רשימת מקורות: ספרות מחקרית, פילמוגרפיה, רשימת יצירות ומקורות אחרים.

 

אישור ההצעה ע"י המנחה וקורא נוסף הוא תנאי לכתיבת עבודת הגמר.

 

הנחיות לכתיבת הצעה לעבודת גמר בתואר שני

 

לאחר גיבוש הנושא וקריאה ראשונית, אך לפני כתיבת העבודה, יש להגיש הצעה כתובה באורך 3000 מילים שיודפסו ברווח כפול גופן 12.

כתיבת ההצעה

ההצעה תכלול את הנקודות הבאות:

 1. כותרת ותיאור נושא המחקר
 2. מהי שאלת המחקר העיקרית (השערת המחקר, טענת המחקר, ההיפותזה של מחקר) בה תעסוק העבודה.
 3. מהם המקורות הראשונים או קורפוס היצירות עליהם תסתמכו בעבודה (טקסטים שונים, יצירות אמנות, חומרים חזותיים, מוזיקליים וכו')?
 4. מהי הספרות המשנית (מחקר, עיון, מסה וכו') הקיימת לגבי שאלת המחקר?
 5. מהו החידוש שמציעה עבודת מחקר זו לעומת המחקר הקיים?
 6. מהי שיטת או שיטות המחקר (המתודולוגיה) של העבודה, כלומר מהו סוג הדיון שיאפיין את העבודה (מחקר איכותני או כמותני, מתודולוגיה אינטר/דיסציפלינרית מסוימת, גישה ביקורתית וכיוצא באלה)?
 7. רשימת ראשי הפרקים עם כותרות שישקפו את מהלך המחקר (עם פרוט של 2-3 שורות לכל פרק).
 8. ביבליוגרפיה, פילמוגרפיה, רשימת יצירות ומקורות אחרים.

 

אישור ההצעה ע"י המנחה וקורא נוסף הוא תנאי לכתיבת עבודת הגמר.

 

הנחיות לכתיבת עבודת הגמר

לאחר אישור ההצעה, עבודת הגמר תתגבש סביב שאלת המחקר ובהתאם לפרקים שפורטו בהצעה. עיקר העבודה יתמקד בדיון המתפתח בפרקי העבודה ובו יבואו לידי ביטוי חשיבה עצמאית ויכולת לניתוח ואינטגרציה של גופי הידע הרלוונטים לנושא העבודה.  בעבודה יש להבחין בין טקסט הכותב עצמו לבין מובאות ממקורות עליהם מסתמכת העבודה. יש להפנות באופן תקני למקורות אלה גם אם הם מובאים כפרפרזה ולא כציטוט ישיר.

את העבודה יש ללוות במערך אקדמי עקבי של הערות שוליים והפניות כתובות בשיטה אקדמית מקובלת ואחידה, כולל ציון מספרי העמודים בהם מופיעות המבואות במקור.

היקף העבודה הוא בין 18,000 - 24,000 מילים ובנוסף רשימה ביבליוגרפית ונספחים, כתובים ברווח כפול,  גופן 12 .

העבודה תכלול דפי שער בעברית ובאנגלית, דף תוכן עניינים, תקציר באנגלית, מבוא, גוף העבודה המחולק לפרקים, סיכום, רשימת מקורות, נספח.

 

שפה:

ניתן להגיש את עבודת הגמר בשפה העברית או בשפה האנגלית (השפה תיקבע בעצה אחת עם המנחה). תלמידים, אשר לאחר התייעצות עם המנחה, מבקשים לכתוב עבודת גמר בשפה אחרת (שאינה עברית או אנגלית), מכיוון שזו רלוונטית לטיב המחקר, יפנו לוועדה היחידתית וזו תחליט בנדון תוך התחשבות במצאי השופטים האפשריים בתחום.

 

אופן הגשת העבודה:

העבודה תוגש בעותק קשיח, כרוכה ומודפסת בגופן מספר 12 ברווח כפול על נייר  A4 

שער העבודה:   ראו דוגמת השער

בעמוד הראשון יופיע שער פנימי (זהה לשער החיצוני) ואחריו לפי סדר: תוכן העניינים, מבוא, פרקי העבודה, סיכום ביבליוגרפיה ונספחים (במידה שרלוונטי)

השער האחורי של העבודה יהיה בשפה האנגלית. בדף הפנימי של שער זה יופיע תקציר מתומצת של העבודה בשפה האנגלית (אם העבודה נכתבת באנגלית , יש להוסיף תקציר בעברית).

באישור המנחה והיחידה ניתן להגיש את העבודה בעותק אלקטרוני .

 

מעמד הגשת עבודת הגמר

העבודה תוגש באופן מקוון לדוא"ל המנחה ומזכירות היחידה. 

אם המנחה ו/או קורא העבודה יבקשו לקבל עותק קשיח, יתבקשו התלמידים להגיש את העבודה בפורמט זה. 

במעמד הגשת העבודה, יש לצרף טופס מלא וחתום  -"העלאת עבודות גמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטליות".

 

בדיקת העבודה:

עבודת הגמר תיקרא על ידי המנחה ולפחות על ידי קורא נוסף בדרגת מרצה ומעלה במסלול הרגיל;  משך השיפוט הוא עד חודשיים. כל אחד מהקוראים ייתן ציון וחוות דעת מנומקת. ציון העבודה יינתן על פי ממוצע של קוראי העבודה (ציון המנחים במקרה של הנחיה משותפת הוא בהיקף של 50% מהציון הסופי).

במקרה שיש פער של 20 נקודות ויותר בין ציוני המנחה/ים והקורא תימסר העבודה לקורא נוסף.

 

ציון גמר

ציון הגמר נקבע עפ"י חישוב ציוני התלמידים, אותם השיגו בתקופת לימודיהם לתואר השני וציון עבודת הגמר. החישוב נעשה לפי המפתח המופיע במידע על התואר השני ביחידות השונות.

 

פרסום עבודת הגמר
לאחר קבלת התואר רשאים התלמידים לפרסם את עבודתם. אם ברצונם לציין את שם המנחה, הפקולטה והאוניברסיטה- עליהם לקבל אישורים לכך מהמנחה, מראש היחידה ומהדקאן.
במקרה זה עליהם לציין בפרסום כי הוא נעשה כעבודת גמר לקבלת התואר השני בפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ באוניברסיטת תל-אביב, ולציין את שם המנחה.

לא ניתן לתקן עבודת גמר לאחר הגשתה הסופית.

לא ניתן לערער על ציון עבודת הגמר.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>