המסלול היישומי MFA עם פרוייקט גמר

המסלול היישומי (מעשי) MFA עם פרוייקט גמר

 

 

 

סה"כ  השעות לתואר 46 ש"ס

 

מטרת הלימודים

לימודי התואר השני היישומיים בחוג לאמנות התיאטרון כוללים שלושה מסלולים: בימוי, תיאטרון קהילתי, ומסלול שחקן-יוצר-חוקר. מסלולי הלימוד הללו משלבים בין יצירה ומחקר ונועדו להכשיר יוצרי תיאטרון באמצעות הקניית ידע עיוני והתמחות אישית מקצועית ברמה גבוהה בתחומי בימוי, הפקה, כתיבה ודרמטורגיה, עיצוב ועוד. מסלולי הלימוד היישומיים מכשירים יוצרי תיאטרון העתידים להיות פעילים בשדה התרבות המקומי והבינלאומי.

מבנה הלימודים

תכנית הלימודים כוללת לימודים עיוניים, לימודים מעשיים והתנסות עצמאית ביצירה בימתית.

במסגרת הלימודים העיוניים יידונו שאלות הקשורות לתהליכי יצירה באמנות התיאטרון  והמופע וייבחנו סוגיות מחקריות בתחומי ההיסטוריה, התיאוריה והיצירה התיאטרונית בת זמננו בארץ ובעולם. הלימודים מספקים מסגרת לדיון, מחקר והעמקת הידע בתחום אמנות התיאטרון לקראת מימוש הנלמד במסגרת פרויקט הגמר המעשי.

 

הלימודים המעשיים מכינים את הסטודנטים להתמחות אישית על פי המסלול בו הם לומדים:  בימוי לתיאטרון, תיאטרון קהילתי או יצירה עצמאית במסגרת מסלול שחקן-יוצר-חוקר.

 

חובות המסלולים  היישומיים


התלמידים במסלול זה ילמדו 46 ש"ס. 

התלמידים ילמדו את השיעורים המעשיים של המסלול אליו הם רשומים ויבחרו קורסים עיוניים מרשימת הסמינרים של התואר השני של החוג. קיימת אפשרות  לבחור קורס/ים גם מלימודי התואר הראשון של החוג, בהיקף שלא יעלה על 4 ש"ס. 

 

מבנה מבחן הגמר במסלול המעשי - התלמיד יסכם עם מורה מתוך סגל החוג (כל מורה מדרגת ד"ר) על הנחיית הבחינה, בהסכמת איש הסגל, ויתאם אתו את החומר למבחן.

חומר למבחן
1. יש לבחור שלושה תתי-נושאים העומדים בזיקה לפרויקט הגמר היישומי.
2. התלמיד יכין רשימה ביבליוגרפית של כתבים מחקריים, ביקורתיים, תיאורטיים ביחס לשלושת תתי-הנושאים הללו. הרשימה תקיף כ- 250 עמודים. יש לבחור לפחות שמונה פריטים שונים בסך הכול שיבטאו את המחקר העיקרי והמשמעותי בתחומים שנבחרו. אין לבחור בספר מחקר שלם גם אם הוא עוסק כולו בנושא, אלא בפרק מתוכו. המקורות הביבליוגרפיים צריכים להיות בעלי איכות מוכחת (ספרים מהוצאות ספרים אקדמיות ומאמרים בכתבי עת (peer reviewed.
3.  הרשימה תוגש למורה מוביל הבחינה לאישור. התלמיד והבוחן יקבעו תאריך מוסכם לבחינה.


עריכת מבחן בכתב
המורה המוביל יכתוב שאלון המורכב משלוש שאלות המתייחסות לתתי הנושאים שנבחרו ודרכן ייבחן גם הפרויקט היישומי. מתוך שאלות אלו יבחר התלמיד לענות על שתיים.
השאלון יועבר לתלמיד בדואר אלקטרוני על ידי המזכירות במועד שנקבע. התלמיד יגיש את תשובותיו בתוך שלושה ימים. התשובות צריכות להיות מודפסות.
היקף כל תשובה בין 2100 - 2500 מילים ברווח כפול, גופן 12. היקף הכולל של המבחן יהיה 5000 מילים לכל היותר.  יש להתייחס בתשובות אל חומר הקריאה, לדון בפרויקט היישומי לאור החומר המחקרי והתיאורטי, להוכיח שליטה בחומרים הביבליוגרפיים הנלווים ולצרף רשימה ביבליוגרפית. המבחן ייבדק על-ידי המורה המוביל ומורה נוסף.

עריכת מבחן בעל-פה
לקראת מועד המבחן ינחה המורה את התלמיד לקראת פרזנטציה של כ- 45 דקות שבה יציג התלמיד את הסוגיות הביקורתיות והפרשניות המרכזיות בתחום הנושאים שבחומר, וידון לאורן בפרויקט היישומי שלו. על התלמיד להוכיח בקיאות בביבליוגרפיה הנתונה, לדון בפרויקט היישומי לאור החומר המחקרי והתיאורטי ולהתייחס לשאלות שיופנו אליו במהלך הפרזנטציה או לאחריה.
המבחן ייערך באוניברסיטה, בנוכחות המנחה היישומי, המנחה העיוני ומורה נוסף מן הסגל הבכיר של החוג לאמנות התיאטרון ויימשך כשעה. התלמיד רשאי להביא למבחן את כל החומר ולעיין בו בשעת המבחן.
 ציון הבחינה הוא סופי ולא ניתן לערער על ציון בחינה המתקיימת בעל פה.

 

לימודי הבימוי מכשירים את התלמיד להנהיג את התהליך המורכב והרב-תחומי המוביל למימושו הבימתי של מחזה וליצירת הצגת תיאטרון. תהליך זה משלב בחובו פיתוח ובחינה של התחומים הבאים:  פרשנות למחזה ומימוש בימתי של הפרשנות, דרמטורגיה,   מנהיגות והדרכת שחקנים ויכולת לעבודת צוות ושיתוף פעולה עם יוצרים משדות שונים (שחקנים, מעצבי תפאורה, תלבושות ותאורה, כוריאוגרפים).  תלמידי מסלול הבימוי בתואר השני נדרשים לכן לבקיאות בכל תחומי התיאטרון: כתיבה וניתוח מחזות, דרמטורגיה, ועיצוב. במהלך לימודיהם עוברים התלמידים מספר שלבי סינון לקראת העבודה על פרויקט הגמר. פרויקט הגמר מלווה בחונכות אישית.

 

חשוב לציין:

  ההתקדמות בלימודים תלויה בעמידה מדורגת במטלות והמעבר משלב לשלב הוא על פי הישגי התלמיד.

סטודנטים שמתקבלים לתואר שני בבימוי יידרשו לביים מחזה שלם (ללא עיצוב) במהלך שנת הלימודים הראשונה (פרויקט "מאסטר א"). תלמיד שסיים עבודה על העלאת מחזה שלם בבימויו, יוכל להתחיל לעבוד לקראת פרויקט גמר בבימוי בשנת הלימודים השנייה (פרויקט "מאסטר ב").וועדה פדגוגית בראשות ראש מסלול בימוי תחליט לגבי אופן השלמת התואר במקרה של תלמיד שלא עמד בהצלחה בחובת פרויקט "מאסטר א".

פרויקט מאסטר ב' בבימוי יהיה אחת מן החלופות הבאות: בימוי מחזה ללא עיצוב; קריאה מבוימת של מחזה קיים; קריאה מבוימת של מחזה מקורי שנכתב על ידי הסטודנט; בימוי הצגה כולל עיצוב תפאורה, תלבושות, תאורה. לגבי כל תלמיד ייקבע על ידי ועדה פדגוגית שבראשה ראש מסלול בימוי סוג הפרויקט של מאסטר ב' על פי הישגי הסטודנטים. כל הפרויקטים ייעשו בהדרכת מנחה מקצועי מסגל החוג וכל הפרויקטים יהיו פתוחים לקהל.

לאחר העלאת פרויקט מאסטר ב' בפני קהל ייבחן התלמיד בבחינת הגמר (כמפורט לעיל) על סמך לימודיו לקראת העלאת הפרויקט ועל בסיס ההתנסות המעשית.
 

 

לימודי שחקן-יוצר-חוקר מכשירים את התלמיד להיות יוצר תיאטרון עצמאי, שהנו יזם, הוגה ומיישם מופע מקורי, אישי ועצמאי ובו הוא אחראי על בניית היצירה מתחילתה עד סופה (קונספט אמנותי, בימוי, משחק, עיצוב). הפרויקטים האישיים במסלול זה  מבוססים על מחקר עיוני ושאלות חקר קבוצתיות לגבי כל היבטי היצירה והתקבלותה. התהליך מלווה בהנחיה.

 

פרויקט גמר ומבחן גמר בתחום התמחות שחקן-יוצר-חוקר: פרויקט הגמר יבטא את יכולתו של התלמיד ליזום, להנהיג ולהוציא לפועל יצירה עצמאית מקורית המבוססת על מחקר. הפרויקט ייעשה בהנחיה של חונך מקצועי תוך אפשרות של פיתוח היצירה בקורסים של התואר השני. כחלק מהכנת הפרויקט על תלמידי המסלול לעבוד על תהליך למידה עיוני מחקרי בהנחיית מורה מהמסלול העיוני או ראש המסלול שחקן-יוצר-חוקר. מבחן הגמר יתבסס על התהליך הלימודי ועל פרויקט הגמר  ויתמקד בחומר הביבליוגרפי שהכין התלמיד באישור המנחה, בהיקף של כ- 250 עמודים ובניתוח הפרויקט היישומי שלו באמצעות הביבליוגרפיה.

התלמיד ייגש בסוף התהליך הלימודי למבחן בע"פ או למבחן בית בכתב (כמפורט לעיל).

 

לימודי הבימוי הקהילתי מיועדים עבור סטודנטים המעוניינים להתמחות בתיאטרון קהילתי  (community-based theatre) ולשמש מנחים במאים וחוקרים בתחום זה. הלימודים העיוניים מתמקדים בתיאוריה של התיאטרון הקהילתי ובהיבטים האנתרופולוגיים והסוציו-פוליטיים של החברה הישראלית. במסגרת הלימודים היישומיים הסטודנט מוביל כל שנה פרויקט תיאטרוני בתוך קהילה מודרת. כל פרויקט מתמקד בתהליך יצירתי שונה של הפקת מופע קהילתי. תהליך זה מלווה בהנחיה צמודה של אנשי מקצוע מהתחום.

 

 

פרויקט הגמר ומבחן הגמר במסלול בימוי בקהילה (תיאטרון קהילתי): פרויקט הגמר כולל פרויקט בימוי בקהילה אותו מבצע התלמיד בהנחיית חונך מקצועי.

מבחן הגמר יתבסס על התהליך הלימודי ועל פרויקט הגמר ויתמקד בחומר הביבליוגרפי שהכין התלמיד באישור המנחה, בהיקף של כ- 250 עמודים ובניתוח הפרויקט היישומי שלו באמצעות הביבליוגרפיה.

התלמיד ייגש בסוף התהליך הלימודי למבחן בע"פ או למבחן בית בכתב (כמפורט לעיל).


 

ציון הגמר: הציון ייקבע לפי השקלול הבא:

עבודות סמינריוניות    30% 
עבודות רפרט            10%
שיעורים מעשיים       30%  
פרויקט גמר ובחינת גמר    30%  


 

סיום לימודים

תלמיד שסיים את כל חובותיו לתואר והשיג את כל הציונים מתבקש למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".

 

 

תכנית הלימודים במסלול היישומי M.F.A   (פרויקט אמנותי ועבודת סיכום/בחינת גמר)

 

סה"כ  השעות לתואר  46 ש"ס

 

לרשימת קורסים מפורטת  מסלול לבימוי | שחקן יוצר | תיאטרון קהילתי

 

 

שנה א'

מסגרת*

מס' שעות

2 סמינרים (כתיבת עבודה סמינריונית וכתיבת עבודת רפרט)

602

8 ש"ס

קורסים מעשיים

*

בימוי 18 ש"ס
שחקן יוצר חוקר: 14 ש"ס
תיאטרון קהילתי: 15 ש"ס

 

 

 

שנה ב' מסגרת* מס' שעות
2 סמינרים (כתיבת עבודה סמינריונית וכתיבת עבודת רפרט) 602 8 ש"ס
קורסים מעשיים *

בימוי: 12 ש"ס
שחקן יוצר חוקר: 16 ש"ס
תיאטרון קהילתי: 15 ש"ס

 

* מסגרות: בימוי כתיבה 613; שחקן יוצר 614; בימוי קהילתי 615

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>