לימודי התואר השני .M.A

לימודי התואר השני M.A.


התואר שיוענק: תואר שני "מוסמך אוניברסיטה באמנויות" .M.A באדריכלות

 

מטרת הלימודים

התכנית לתואר שני באדריכלות מתייחסת לדרישות מקצועיות ממשיות הקיימות בישראל ולשאלות העומדות בפני האדריכלות והתכנון העירוני היום- בארץ ובעולם. התכנית מהווה אבן שואבת לאדריכלים, אנשי מקצוע וחוקרים נוספים המבקשים ללמוד את תרבות האדריכלות והתכנון, את החשיבה ההיסטורית, התאורטית והעכשווית, ולהרחיב את השכלתם בתחומי לימוד שונים באוניברסיטה בכלל בפקולטה לאמנויות בפרט.
אינטגרציה של מדעים שונים ויוצרת מסגרת לדיון וחשיבה ביקורתית ויצירתית ביחס לקשר בין אדם, מרחב וסביבה חברי הסגל בבית הספר לאדריכלות מתמחים בהיסטוריה ותיאוריה, בלימודי עיר ותכנון עירוני ובהקשרים החברתיים, הטכנולוגיים והתרבותיים הרלבנטיים לדיסציפלינה היום. כמו כן, בתכנית מלמדים חברי סגל מתחומים משיקים, ויש גם אפשרות והזדמנות לשלב קורסים מתחומי דעת מגוונים הנלמדים באוניברסיטה: בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, החוג למדיניות ציבורית, התכנית הבין תחומית לאומנויות, החוג לתולדות האומנות, בית הספר להיסטוריה, הפקולטה להנדסה ועוד.

התכנית כוללת קורסי ליבה שמיועדים לביסוס ידע תיאורטי באדריכלות ובלימודים עירוניים, להכרות עם זרמים מתודולוגיים ושיטות מחקר בתחומים אלו ועם האפשרויות והכללים בכתיבה אקדמית.
בכל שבוע מתקיים קולוקוויום- מפגש שבועי להכרות עם טווח רחב של חוקרים ומחקרים עכשוויים. הסמינרים עוסקים בנושאי הליבה של התואר ומרחיבים אותם.

יועצת התכנית ומנחי עבודת התזה (במסלול עם עבודת גמר) יסייעו לתלמידים ליצור תכנית לימודים הכוללת קורסי בחירה וסמינריונים שיש בהם כדי למקד את תחומי העניין שלהם, וזאת בהתאם לתחומים הנלמדים והנחקרים בבית הספר ובאוניברסיטת תל-אביב.

 

 

תנאי רישום

 

לתכנית יכולים להירשם כמועמדים:

  • בעלי תואר ראשון או שני באדריכלות בממוצע 80 ומעלה.
  • בעלי תואר ראשון אחר בממוצע 85 ומעלה ובכפוף להחלטת ועדת הקבלה.

ועדת הקבלה תדון במועמדים אחרים שירשמו ובמקרים חריגים במועמדים שאינם עומדים בתנאים הרשומים למעלה.

 

 

מסלולי הלימודים:

 

לימודי התואר השני מציעים שני מסלולים:

 

מסלול מחקרי עם עבודת גמר

מסלול עיוני עם בחינת גמר 

 

 

מסלול מחקרי עם עבודת גמר

 

במסלול זה תיכתב עבודת גמר מחקרית (research thesis)

עבודת הגמר לתואר השני היא חיבור אקדמי המציג מחקר עצמאי ומקורי בהנחיית חבר סגל אקדמי בכיר בדרגת מרצה ומעלה באוניברסיטת תל-אביב. ניתן לפנות לוועדת ההוראה של התכנית לקבלת אישור מיוחד להנחיה משותפת מרצה כאמור מאוניברסיטאות אחרות או מרצה בעל דרגת ד"ר מהמסלול המקביל, בהתאם לתקנון האוניברסיטה.

במסלול זה דרושות 30 שעות סמסטריאליות (ש"ס) של קורסים בפועל להשלמת הלימודים, בנוסף על הגשת עבודת הגמר. עבודת הגמר שקולה ל- 6 ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.

 

על המעוניינים לעבור למסלול לימודים הכולל תזה להשיג ממוצע ציונים 90  ומעלה. סטודנטים העומדים בתנאי זה יגישו בסוף סמסטר ב' בשנה הראשונה ללימודיהם הצעת מחקר ראשונית לוועדת ההוראה לתואר שני. פרטים יועברו במהלך שנת הלימודים.

 

המסמך ייבחן על ידי ועדת ההוראה ובכפוף לאישור הוועדה תתבצע התקשרות בין המנחה לסטודנט.

 

על הסטודנט להגיש הצעת מחקר לאישור המנחה וקורא חיצוני עד לתחילת השנה השנייה ללימודים, ועד לתום שנת הלימודים השנייה יגיש הסטודנט את עבודת הגמר הסופית לשיפוט .

 

ועדת ההוראה והקבלה רשאית להחליט על שינוי מסלול לסטודנט אשר יחול עיכוב משמעותי בלו"ז כתיבת ההצעה והמחקר, או במקרה שממוצע הציונים ירד ויהיה נמוך מ- 90

 

 

מסלול עם בחינת גמר

 

סטודנטים המבקשים לסיים את לימודי התואר השני ללא עבודת גמר יסיימו את לימודיהם בבחינת גמר.

במסלול זה דרושות 36 ש"ס של קורסים בפועל להשלמת הלימודים בנוסף לבחינת הגמר (בחינת הגמר ללא ש"ס).

 

בחינת הגמר תיערך לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.

הבחינה תיערך בכתב או בעל-פה לפי בחירת התלמיד.

אין לבחור נושא לבחינת הגמר בנושא שהתלמיד כתב עליו עבודה סמינריונית.

 

התלמיד ימצא מוביל\ת  בחינה  מבין מורי בית הספר (כל מורה מדרגת ד"ר), ויתאם איתו\ה את הנושא ואת החומר למבחן.

 

  1. בחירת הנושא תהיה במסגרת היסטוריה, הנדסה וטכנולוגיה, אורבניזם, תיאוריה ו\או פרקטיקה של האדריכלות. הנושא יורכב משני היבטים: האחד תיאורטי והאחר קורפוס יצירות.
  2. התלמיד, בהנחיית מוביל\ת הבחינה יכין רשימה ביבליוגרפית, בת חמישה פריטים לפחות, בהיקף של 200 עמודים, בהם פרקים מתוך ספרים ו\או מאמרים מרכזיים, ואלה יהוו את חומר המבחן. הטקסטים יעסקו בשאלות של היסטוריה של האדריכלות, בסוגיות תיאורטיות, בניתוח של מושגים תיאורטיים או ביקורתיים באדריכלות, בזרם אדריכלי או בשאלות מתוך הפרקטיקה האדריכלית, ההנדסה והטכנולוגיה, או האורבניזם. הדיון שהמאמרים ו\או פרקי הספרים יציעו יעסוק בנושאים תרבותיים, פוליטיים, חברתיים או טכנולוגיים, ויהיו בעלי איכות אקדמית מוכחת.
  3. דוקומנטאצית קורפוס היצירות לא תיכלל במניין 200 העמודים.
  4. הרשימה תוגש למוביל\ת מוביל הבחינה לאישור.
  5. לאחר אישור חומר הבחינה ייקבע תאריך מוסכם לבחינה.

 

עריכת בחינה בכתב

שאלון הבחינה יימסר למזכירות בית הספר ע"י המורה מוביל\ת הבחינה, לא יאוחר משבוע לפני המועד שנקבע לבחינה, שאלה אחת לכל היבט של נושא הבחינה. השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות בית הספר במועד שנקבע. אורך כל תשובה: היקף כל תשובה בין 2100 - 3000 מילים (שבעה עד עשרה עמודים) ברווח כפול, גופן בגודל 12. היקף הכולל של הבחינה יהיה 6000 מילים (עשרים עמודים) לכל היותר . יש להתייחס בתשובות אל חומר הקריאה, להוכיח שליטה בחומרים הביבליוגרפיים וכן לצרף רשימה ביבליוגרפית.

התלמיד יגיש את תשובותיו למזכירות בתוך שלושה ימים (72 שעות). העבודה תוגש בדוא"ל וכן בעותק אחד מודפס לפחות.

הבחינה תועבר לבדיקה לקורא חיצוני בנוסף למנחה. ציון הגמר של המבחן בכתב מהווה את ממוצע הציונים של שניהם.

 

עריכת בחינה בעל-פה

לקראת מועד הבחינה יכין המורה הבוחן 3 שאלות עבור כל אחד משני ההיבטים של נושא הבחינה. השאלות ייצגו את הסוגיות המרכזיות בתחום חומר הבחינה. הבחינה עצמה תכלול שאלה אחת לכל היבט. השאלות יימסרו למזכירות בית הספר לא יאוחר משבוע לפני מועד הבחינה. השאלון יועבר לתלמיד\ה על ידי מזכירות בית הספר 3 ימים לפני המועד שנקבע לעריכת הבחינה.

הבחינה תיערך באוניברסיטה, בנוכחות המורה מוביל\ת הבחינה  ומורה נוסף\ת, ויימשך כשעה. התלמיד רשאי להביא לבחינה את כל החומר ולעיין בו בשעת הבחינה.  

 

בתום הבחינה ייתנו הבוחנים ציון אחד המוסכם על שניהם עבור הבחינה בעל פה והוא יהיה ציון בחינת הגמר.

ציון הבחינה הוא סופי ולא ניתן לערער על ציון בחינה המתקיימת בעל פה.

 

משך הלימודים בתכנית המוצעת בכל המסלולים הוא שנתיים

 

 

ציון הגמר

 

הציון ייקבע לפי השקלול הבא:

במסלול עם עבודת גמר:

 עבודות הסמינריוניות 30%

שיעורים ועבודות רפרט  40%

עבודת הגמר 30%

 

במסלול עם בחינת גמר:

עבודות הסמינריוניות 40%

שיעורים ועבודות רפרט  40%

בחינת הגמר 20%

 

סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי"

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>