הגשת הצעת המחקר ובדיקתה

הגשת מועמדות לתלמיד מחקר

 • יש להגיש תקציר נושא מחקר על פי ההנחיות, חתום ע"י המנחה (ראו נספח מס' 16).
 • יש להמציא אישור המנחה בכתב להנחיה. (יש לוודא כי המנחה רשאי להנחות תלמידים 

      לתואר שלישי).

 • יש לצרף תעודות רשמיות, חתומות וסופיות של תואר ראשון ותואר שני, כולל עבודת

      הגמר אם יש כזו.

הגשת מועמדות תיעשה באמצעות שליחת קבצים אלקטרוניים בלבד.

 

הגשת הצעת המחקר ובדיקתה

 1.  בתום תקופה שלא תעלה על שנה מיום קבלתו כתלמיד מחקר שלב א', יגיש התלמיד לוועדה לתלמידי מחקר 5 עותקים כרוכים של "הצעת המחקר" שכתב, חתומה ע"י המנחה. ההצעה תכלול את הפרקים הבאים:  

            -  תיאור נושא המחקר בזיקה לשאלת המחקר.

            -  סקירה ביקורתית של מחקרים שנעשו בעבר בנושא בדרך המובילה לטענת/שאלת

               המחקר.

            -  דיון במקורות שהתלמיד יסתמך עליהם, כולל מקורות ראשוניים במקרה הצורך.

            -  היפותזות, הנחות היסוד והרעיונות המנחים של המחקר.

            -  מתודולוגיה: שיטות בדיקת הנושא, התזה והרעיונות המנחים.

            -  התרומה המשוערת של המחקר לתחום הידע.

            -  מבנה העבודה כמהלך להוכחת התזה.

            -  רשימת מקורות.

               (להנחיות מפורטות להגשת הצעת המחקר ראו נספח מס' 4)

 

 1. הצעת המחקר תיכתב בעברית או באנגלית – לפי שיקול דעתה של ועדת תלמידי מחקר היחידתית.
 1.  כל הצעה שתוגש לוועדה לתלמידי מחקר תלווה בקו"ח, רשימת פרסומים של כותב ההצעה וכן "טופס קריטריונים נלווה להצעת מחקר" (ראו נספח מס' 7)  חתומה ע"י מנחה העבודה וע"י נציג התחום בוועדה לתלמידי מחקר. כמו כן, יוגש במעמד הגשת ההצעה "טופס ניגוד עניינים במחקר" הן של התלמיד והן של המנחה. נציג התחום בוועדה יחליט אם ההצעה בשלה להגשה לדיון בוועדה.
   
 2. הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר תבדוק את תכנית המחקר המוצעת והרכב ההנחיה כעונה על כל היבטי ההצעה. לקראת הדיון יקראו כל חברי הוועדה את ההצעה ויכינו שאלות או הערות במידת הצורך. את הדיון בוועדה יוביל נציג התחום הרלוונטי בוועדה, אשר יבהיר בעיקר באיזה מובן ההצעה מקורית ועשויה להוביל לחידושים משמעותיים בתחום הנחקר, ומדוע המנחה מתאים להנחות את ההצעה. נציג התחום יהיה רשאי להזמין לדיון מומחה נוסף בתחום.
   
 3. הוועדה תיעזר בשתי חוות דעת של מומחים  בתחום המחקר הנדון בדרגת מרצה בכיר לפחות, אחד מתוך האוניברסיטה והשני מאוניברסיטה אחרת.
   
 4. דרשו המומחים או מצאה הוועדה שנדרשים תיקונים בהצעה, היא תוחזר ותוגש בשנית תוך הזמן שיוקצב לכך. ההצעה המתוקנת תוגש מלווה בדף נפרד המפרט את התיקונים שנעשו, תוך ציון הפסקה/פסקאות והעמוד/ים המתוקנים שבהצעה. דף זה ייחתם ע"י מגיש ההצעה, המנחה ונציג התחום בוועדה לתלמידי מחקר. אם הוועדה תמצא שההצעה לא תוקנה כראוי, לא תאושר הגשה נוספת. הוועדה לא תדחה תכנית מחקר מבלי שתאפשר למנחה המיועד לחוות דעתו לגבי הנימוקים שהועלו כנגדה. אם תשתכנע הוועדה שהתכנית מקורית, עשויה להוביל לחידושים משמעותיים בתחום הנחקר, שהיא ברת ביצוע, ושיש בכוחם של החוקר והמנחה להביא את המחקר לידי גמר מוצלח, תאשר את התכנית. 
 5. ועדה מלווה: ועדה מלווה תמונה ע"י הוועדה היחידתית במקרה של נושא רב-תחומי או ריבוי מתודולוגיות. המנחה יזמן, לאחר תיאום עם הוועדה לתלמידי מחקר, שני חוקרים בדרגת מרצה בכיר ומעלה שמומחיותם משלימה את מומחיותו של המנחה ביחס להצעת המחקר, אחד מהם לפחות מחוץ לאוניברסיטה. המנחה/ים ושני המומחים הנוספים יהוו את הוועדה המלווה. המנחה/ים ישמש/ו כיו"ר הוועדה המלווה ויכנס/ו אותה בנוכחות מגיש ההצעה לדיונים בהצעה. עם השלמת דיוני הוועדה המלווה תוגש ההצעה לוועדה לתלמידי מחקר בליווי שלושה עותקים חתומים של "טופס קריטריונים נלווה להצעת מחקר" (ראו נספח מס' 7), כל אחד מהם חתום ע"י חבר אחר בוועדה המלווה (המנחה/ים ושני חברי הוועדה הנוספים). הוועדה תיעזר בשתי חוות דעת של מומחים  (שאינם חברי הוועדה המלווה) בתחום המחקר הנדון בדרגת מרצה בכיר לפחות, אחד מתוך האוניברסיטה והשני מחוצה לה. אם תשתכנע הוועדה שהתכנית מקורית, עשויה להוביל לחידושים משמעותיים בתחום הנחקר, שהיא בת ביצוע ושיש בכוחם של החוקר וחברי הוועדה המלווה להביא את המחקר לידי גמר מוצלח, תאשר את התכנית. דרשו המומחים או מצאה הוועדה שנדרשים תיקונים בהצעה, היא תוחזר ותוגש בשנית תוך הזמן שיוקצב לכך. ההצעה המתוקנת תוגש מלווה בדף נפרד המפרט את התיקונים שנעשו, תוך ציון הפסקה/פסקאות והעמוד/ים המתוקנים שבהצעה. דף זה ייחתם ע"י מגיש ההצעה, חברי הוועדה המלווה ונציג התחום בוועדה לתלמידי מחקר. אם הוועדה תמצא שההצעה לא תוקנה כראוי, לא תאושר הגשה נוספת. הוועדה לא תדחה תכנית מחקר מבלי שתאפשר לחברי הוועדה המלווה לחוות דעתם לגבי הנימוקים שהועלו כנגדה. יצוין עוד כי הוועדה לתלמידי מחקר רשאית להחליט על הקמת ועדה מלווה לא יאוחר ממועד הגשת הצעת המחקר.   
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>