מסלול עם עבודת גמר

  

עבודת הגמר תוגש לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.

 

 

חובת שפה זרה שניה
תלמיד במסלול המחקרי (למעט מוזיקולוגיה).  חייב בידיעת שפה זרה שנייה ברמת פטור ​כל יחידה רשאית לקבוע באילו שפות להכיר.

 

מטרת העבודה

מטרת העבודה היא להוכיח את כושרו של התלמיד לבצע עבודת מחקר מדעית מקורית המושתתת על מקורות או על עבודת שדה, ולהפגין גישה ביקורתית ושיטתית. על העבודה לשקף כושר ניתוח, סינתזה ויכולת התבטאות בהירה, כמו גם שליטה הולמת בגוף הידע המחקרי הרלוונטי.

 

בחירת הנושא והמנחה

 

התלמיד יצור קשר עם מנחה ויבחר נושא לעבודת הגמר עד ראשית הסמסטר השלישי ללימודיו.

את נושא העבודה והצעת התכנית לביצועה יגיש התלמיד, בהמלצת המנחה, לאישור ועדת ההוראה היחידתית (או תת הוועדה שמינתה ועדת ההוראה לצורך זה) במהלך הסמסטר השלישי ללימודיו, לכל המאוחר.

הערה:  במקרים מיוחדים, בהם נושא ההתמחות דורש זאת, ניתן להגיש בקשה לחריגה מתכנית הלימודים באישור היועץ והמנחה לועדת ההוראה הפקולטטית.

עבודת הגמר תוגש עד שנתיים מיום תחילת הלימודים לתואר. כל עיכוב דורש בקשת ארכה לסיום התואר ואישורה על ידי ועדות ההוראה.

הנחיית עבודת הגמר לתואר שני תעשה ע"י חבר סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת מרצה  ומעלה באוניברסיטת תל-אביב. 
במקרים מיוחדים בהם נדרש מנהח נוסף או מנחה מאוניברסיטה אחרת ניתן לפנות בבקשה לוועדת ההוראה של היחידה.

לפרטים נוספים יש לפנות למזכירות היחידה.

 

תלמיד אשר השלים חובותיו לתואר שני, למעט עבודת הגמר, וכותב את עבודת הגמר, יגיש מדי שנה טופס ייעוץ בו יצוין כי הוא עובד על עבודת הגמר. הגשת הטופס וסידור שכ"ל הינם תנאי לקבלת הנחייה מהמנחה האישי של התלמיד.

 

הנחיות לכתיבת הצעה לעבודת גמר בתואר שני

 

לאחר גיבוש הנושא וקריאה ראשונית, אך לפני כתיבת העבודה, על התלמיד להגיש הצעה כתובה באורך 3000 מילים שיודפסו ברווח כפול גופן 12.

כתיבת ההצעה

ההצעה תכלול את הנקודות הבאות:

  1. כותרת ותיאור נושא המחקר
  2. מהי שאלת המחקר העיקרית (השערת המחקר, טענת המחקר, ההיפותזה של מחקר) בה תעסוק העבודה.
  3. מהם המקורות הראשונים או קורפוס היצירות עליהם תסתמכו בעבודה (טקסטים שונים, יצירות אמנות, חומרים חזותיים, מוזיקליים וכו')?
  4. מהי הספרות המשנית (מחקר, עיון, מסה וכו') הקיימת לגבי שאלת המחקר?
  5. מהו החידוש שמציעה עבודת מחקר זו לעומת המחקר הקיים?
  6. מהי שיטת או שיטות המחקר (המתודולוגיה) של העבודה, כלומר מהו סוג הדיון שיאפיין את העבודה (מחקר איכותני או כמותני, מתודולוגיה אינטר/דיסציפלינרית מסוימת, גישה ביקורתית וכיוצא באלה)?
  7. רשימת ראשי הפרקים עם כותרות שישקפו את מהלך המחקר (עם פרוט של 2-3 שורות לכל פרק).
  8. ביבליוגרפיה, פילמוגרפיה, רשימת יצירות ומקורות אחרים.

 

אישור ההצעה הוא תנאי להגשת עבודת הגמר.

 

הנחיות לכתיבת עבודת הגמר

לאחר אישור ההצעה תיבנה עבודת הגמר סביב שאלת המחקר בהתאם לפרקים שצוינו בהצעה. החלק החשוב בעבודה הוא הדיון המגולם בפרקי העבודה ובו תבוא לידי ביטוי חשיבה וניתוח עצמאיים לגבי החומרים בהם עוסקת העבודה. לא רצוי להכניס לעבודה סקירות תיאורטיות, ביוגרפיות או היסטוריות כלליות שאינן נוגעות ישירות לשאלת המחקר הממוקדת של העבודה, אם כי ניתן להפנות בהערות שוליים לחומרים מסוג זה. בעבודה יש להבחין באופן קפדני ובולט בין מובאות מטקסטים של מחברים אחרים, לבין טקסט הכותב/ת עצמו/ה, ויש להפנות למקור של רעיונות וטענות, במידה והם נלקחים ממחברים אחרים, גם אם אלו לא מובאים בציטוט ישיר.

יש ללוות את טקסט העבודה במערך אקדמי עקבי של הערות שוליים והפניות כתובות בשיטה אקדמית מקובלת ואחידה כולל ציון מספרי העמודים בהם מופיעות המבואות במקור (ראו דוגמאות ב"הנחיות לכתיבת עבודות" - במידע לסטודנטים – באתר הפקולטה(.

היקף העבודה: אורך העבודה המומלץ הוא: בין 18,000 - 24,000 מילים ובנוסף רשימה ביבליוגרפית ונספחים, מודפסים בגופן 12 וברווח כפול. העבודה תכלול דף שער, דף תוכן עניינים, מבוא, פרקים, סיכום, ביבליוגרפיה ורשימת מקורות אחרים.  

שפה:

עבודת הגמר תוגש בשפה העברית או בשפה האנגלית. (השפה תיקבע בעצה אחת עם המנחה/מנחים). תלמיד, אשר לאחר התייעצות עם המנחה, מבקש לכתוב עבודת גמר בשפה אחרת (שאינה עברית או אנגלית), מכיוון שזו רלוונטית לטיב המחקר, יפנה לוועדה היחידתית וזו תחליט בנדון תוך התחשבות במצאי השופטים האפשריים בתחום.

 

אופן הגשת העבודה:

העבודה תוגש כרוכה, מודפסת בגופן מספר 12 ברווח כפול על נייר  A4

שער העבודה:  אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לאמנויות על שם יולנדה ודוד כץ, שם היחידה, נושא העבודה וציון היותה עבודת גמר לתואר השני, שם התלמיד, שם המנחה ותאריך. ראו בהמשך דוגמת השער.

בעמוד הראשון יופיע שער פנימי (זהה לשער החיצוני),ואחריו תוכן העניינים, רשימת המקורות, הביבליוגרפיה והנספחים יופיעו בסוף העבודה.

השער האחורי של העבודה יהיה בשפה האנגלית. בדף הפנימי של שער זה יופיע תקציר מתומצת של העבודה בשפה האנגלית.

 

 מעמד הגשת עבודת הגמר:

התלמיד יגיש את העבודה למזכירות היחידה על פי ההנחיות שלהלן:

שלושה עותקים קשיחים (במקרה של שני מנחים יוגשו למזכירות ארבעה עותקים קשיחים)

שני עותקים נוספים על גבי תקליטורים (אחד מהם יישמר במאגר הפקולטה והשני יועבר לספריה). 

אישור בכתב מהמנחה בצירוף טופס חתום  -"העלאת עבודות גמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטליות",

 

 בדיקת העבודה:

עבודת הגמר תיקרא על ידי המנחה ולפחות על ידי קורא נוסף. כל אחד מהקוראים ייתן ציון וחוות דעת מנומקת. ציון העבודה יהיה ממוצע של כל קוראי העבודה. במקרה של פער בן 20 נקודות ויותר בין הערכות המנחה/ים והקורא הראשון, תימסר העבודה לקורא נוסף.

ציון גמר

ציון הגמר נקבע עפ"י חישוב ציוני התלמיד, אותם השיג בתקופת לימודיו לתואר השני וציון עבודת הגמר. החישוב נעשה לפי המפתח המתפרסם בידיעון.

פרסום עבודת הגמר
לאחר קבלת התואר רשאי התלמיד לפרסם את עבודתו. אם ברצונו לציין את שם המנחה, הפקולטה והאוניברסיטה- עליו לקבל אישורים לכך מהמנחה, מראש היחידה ומהדקאן.
במקרה זה עליו לציין בפרסום כי הוא נעשה כעבודת גמר לקבלת התואר השני בפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ באוניברסיטת תל-אביב, ולציין שם המנחה.

לא ניתן לתקן עבודת גמר לאחר הגשתה הסופית.

לא ניתן לערער על ציון עבודת הגמר.

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>