לימודי התואר השני (M.A) - המגמה למוזיקולוגיה

 

לרשימת קורסי החובה לחץ כאן
לרשימת קורסי בחירה

 

לימודי התואר השני (.M.A) -  המגמה למוזיקולוגיה

 

תנאי הקבלה

 

ללימודי התואר השני .M.A במוזיקולוגיה יתקבלו מועמדים אשר קיבלו ציון "טוב" (80) לפחות בלימודי התואר הראשון במוזיקולוגיה B.A , ואשר קבלתם אושרה ע"י ועדת הקבלה של המגמה. כמו כן יוכלו להתקבל בעלי תואר ראשון במוזיקה,  .B.Mus או B.Ed. במוזיקה), זאת עפ"י נוהלי הקבלה הכלל-אוניברסיטאיים.

הקבלה לתואר השני במוזיקולוגיה כרוכה בראיון קבלה. על המועמדים לפנות למזכירות הסטודנטים בעת הרשמתם לקבלת הנחיות מפורטות לקראת ראיון הקבלה. ועדת הקבלה עשויה לדרוש מהמועמדים לעבור מבחנים או מבדקים נוספים על מנת לקבוע את רמתם במיומנויות המוזיקה (כגון סולפג', הרמוניה, ניתוח וכד'). בהתאם לתוצאות הריאיון (ו/או המבדקים הנוספים) ובהתאם ללימודיהם הקודמים של המועמדים במסגרת התואר הראשון, ועדת הקבלה עשויה לקבוע לימודי השלמה לקראת תואר שני. תכנית ההשלמות תהיה בהיקף של עד 16 ש"ס לרבות כתיבת עבודה סמינריונית. במקרים מיוחדים, ובאישור ועדת ההוראה הבית ספרית יידרשו המועמדים להשלמות מעבר למכסה זו. 
במסגרת תכנית ההשלמות על הסטודנטים להשיג ממוצע ציונים של 85 לפחות וציון מינימום של 80 (בכל קורס בנפרד).

 

 

משך הלימודים

 

משך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" הוא שנתיים.

 

 

מתכונת הלימודים

 

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

·         מסלול ללא עבודת גמר, המקנה לתלמיד השכלה מוזיקולוגית מקיפה. לימודי המסלול כוללים 36 ש"ס  ובסיומם ייגש התלמיד לבחינת גמר.

·         מסלול עם עבודת גמר, המכשיר את התלמיד לקראת מחקר עצמאי. לימודי המסלול כוללים 32 ש"ס ובסיומם יכתוב התלמיד עבודת גמר בעלת אופי מחקרי. 

 

 

הקבלה למסלול עם עבודת גמר מותנית:

 

·         עבודה סמינריונית בציון 90 ומעלה שתוגש במהלך השנה הראשונה ללימודים.

·         הגשת הצעת מחקר מאושרת ע"י ועדת ההיגוי של ביה"ס ללימודי תואר שני.

 

 

חובות התלמיד לתואר השני

 

·         עבודות סמינריוניות: עד גמר התואר, יכתוב התלמיד שתי עבודות סמינריוניות.

·         סמינר מחלקתי (קולוקוויום):

 

מפגשי "הסמינר המחלקתי" בהשתתפות תלמידי התואר הראשון, התואר השני, התואר השלישי וסגל המרצים יתקיימו כשש פעמים בכל סמסטר ויוקדשו להרצאות תלמידים, בוגרים, מורים או אורחים, וכן לדיון משותף במחקרים ובספרות מוזיקולוגית חדשה.

ההשתתפות חובה לכלל ציבור תלמידי המוזיקולוגיה בכל התארים.

 

מבנה הלימודים

 

הלימודים נחלקים לשיעור חובה (כתיבה מחקרית), שיעורי בחירה וסמינרים.

 

הדגש בלימודי ה-.M.A. הוא על השתתפות פעילה בסמינרים ועל כתיבת עבודות סמינריוניות.

 

 

עבודת גמר

מטרת עבודת הגמר היא להוכיח את כושרו של התלמיד לבצע עבודה מדעית המושתתת על מקורות או על עבודת שדה, ולהפגין גישה ביקורתית ודייקנית. על העבודה לשקף כושר ניתוח וסינתזה, ויכולת להתבטאות בהירה. הנחיית עבודת הגמר לתואר שני תיעשה ע"י חבר סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת מרצה  ומעלה באוניברסיטת תל-אביב. להנחיות מדויקות בכל הנוגע לכתיבת עבודת הגמר יש לפנות לתקנון הפקולטה.

 

בחינת גמר - במסלול ללא עבודת גמר

 

מטרת בחינת הגמר היא להוכיח בקיאות ושליטה בתחומים נבחרים בתולדות המוזיקה וניתוחה. פרטים נוספים בהמשך.

 

 

ציון גמר

 

הציון הסופי ייקבע עפ"י שקלול ציוני התלמיד בשנות לימודיו:

 

 

במסלול עם עבודת גמר:

 

עבודת גמר - 60%

ציוני השיעורים - 20%

עבודות סמינריוניות - 20%

 

 

במסלול ללא עבודת גמר:

 

ציון בחינת הגמר - 40%

ציוני השיעורים - 40%

עבודות סמינריוניות - 20%

 

מסלול לימודים לקראת התואר .M.A – עם עבודת גמר[1]

 

 

מס' שעות

שיעור חובה – כתיבה מחקרית

2 ש"ס

סמינרים (הגשת שתי עבודות סמינריונית)

6-8 ש"ס

שיעורי בחירה וסמינרים (בסמינרים הגשת עבודות רפרט)

22-24 ש"ס

קולוקוויום במוזיקולוגיה

נוכחות

עבודת גמר

 סה"כ

32 ש"ס

 

 

* במהלך הלימודים חייב התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות.

**ניתן לקחת קורסים מחוץ לביה"ס ולפקולטה בהיקף של עד 4 ש"ס וזאת בהתאם לתחומי העניין הספציפיים של התלמיד.

 

מסלול לימודים לקראת התואר .M.A – ללא עבודת גמר

 

 

מס' שעות

שיעור חובה – כתיבה מחקרית

2 ש"ס

 סמינרים (הגשת שתי עבודות סמינריונית)

6-8 ש"ס

שיעורי בחירה וסמינרים (בסמינרים הגשת עבודות רפרט)

26-28 ש"ס

קולוקוויום במוזיקולוגיה

נוכחות

בחינת גמר

 

36 ש"ס

 

* במהלך הלימודים חייב התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות.

**ניתן לקחת קורסים מחוץ לביה"ס ולפקולטה בהיקף של עד 4 ש"ס וזאת בהתאם לתחומי העניין הספציפיים של התלמיד.

 

מסלול ללא עבודת גמר

 

מבחן גמר

מבחן הגמר ייערך לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.

המבחן ייערך בכתב או בעל-פה לפי בחירת התלמיד.

התלמיד ימצא מוביל בחינה  מבין מורי החוג (כל מורה מדרגת ד"ר), ויתאם אתו את החומר למבחן.

 

חומר המבחן

1. יש לבחור שני נושאים:

נושא א': סוגיה תיאורטית; ניתוח מושג מחקרי/ביקורתי; ז'אנר; דיוקן של תקופה/דור/ חבורה/סגנון; זרם אמנותי/ביקורתי/פילוסופי; פרשיה היסטורית וכיו"ב.

נושא ב' קורפוס יצירה: קבוצת יצירות של אמן (בהיקף צנוע – לא כלל היצירה); או: קבוצת יצירות סביב נושא מלכד; או: קבוצת יצירות בחתך של מאפיין נוסף (כגון ז'אנר, דור, תקופה, סגנון, תמה וכיו"ב).

מומלץ, אך לא הכרחי, לבחור שני נושאים שיש ביניהם זיקה. אפשר למשל, להדגים את  הסוגיה התיאורטית (נושא א') באמצעות קורפוס היצירות הנבחרות (נושא ב').   

 

אין לבחור נושא לבחינת הגמר בנושא שהתלמיד כתב עליו עבודה סמינריונית.

2. התלמיד יכין רשימה ביבליוגרפית של כתבים מחקריים, ביקורתיים, תיאורטיים לחומר הנ"ל: לנושא הראשון כמאתיים עמודים; לנושא השני, מלבד היצירות עצמן, תקיף הרשימה כמאה ועשרים עמודים. יש לבחור בכל רשימה לפחות חמישה פריטים שונים, שיבטאו את המחקר העיקרי והמשמעותי בתחום הנושא; אין לבחור בספר מחקר שלם אלא בפרק מתוכו; אפשר לכלול ברשימה מאמרים ממקורות אלקטרוניים (לכל היותר אחד בכל נושא) אם הם בעלי איכות מוכחת. 

 

3. הרשימה תוגש למורה מוביל הבחינה לאישור. התלמיד והבוחן יקבעו תאריך מוסכם לבחינה בתיאום עם המזכירות .

 

עריכת מבחן בכתב

המורה המוביל ימסור למזכירות ביה"ס  את שאלון הבחינה לא יאוחר משבוע לפני המועד שנקבע לבחינה, שאלה אחת לכל נושא. השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות ביה"ס במועד שנקבע. התלמיד יגיש את תשובותיו למזכירות בתוך שלושה ימים. התשובות צריכות להיות מודפסות. אורך כל תשובה: בין שבעה לעשרה עמודים, ברווח כפול, כמקובל. ההיקף הכולל של המבחן הוא לפיכך עשרים עמודים לכל היותר. יש לרפרר בתשובות אל חומר הקריאה, להוכיח שליטה  בחומרים הביבליוגרפיים הנִלווים ולצרף רשימה ביבליוגרפית. המבחן ייבדק ע"י המורה המוביל ומורה נוסף.

 

עריכת מבחן בעל-פה

לקראת מועד המבחן יכין המורה הבוחן שלוש שאלות עבור כל אחד משני הנושאים. השאלות ייצגו את הסוגיות הביקורתיות והפרשניות המרכזיות בתחום הנושאים שבחומר. המבחן עצמו יכלול שאלה אחת לכל נושא. השאלות יימסרו למזכירות ביה"ס לא יאוחר משבוע לפני מועד הבחינה.  השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות ביה"ס  שלושה  ימים לפני המועד שנקבע לעריכת המבחן.

המבחן ייערך באוניברסיטה, בנוכחות המורה המוביל ומורה נוסף, ויימשך כשעה. התלמיד רשאי להביא למבחן את כל החומר ולעיין בו בשעת המבחן.  

ציון הבחינה הוא סופי ולא ניתן לערער על ציון בחינה המתקיימת בעל פה.

בחינת הגמר תיערך בתאריך שייקבע בתיאום עם מזכירות ביה"ס.

 


 

[1] קבלה למסלול עם עבודת גמר מותנית בהגשת עבודה סמינריונית בציון 90 ומעלה במהלך שנה א' בלימודי תואר שני ובאישור הצעת המחקר.

 

* במהלך התואר חייב התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>