המסלול היישומי MFA עם פרוייקט גמר

המסלול היישומי MFA עם פרויקט גמר

 

 

 

סה"כ  השעות לתואר 46 ש"ס

 

מטרת הלימודים

 

הלימודים במסלול זה, המתחלקים לשלושה מסלולים: בימוי, בימוי בקהילה ושחקן-יוצר-חוקר, משלבים בין יצירה ומחקר ונועדו להכשיר אנשי תיאטרון  באמצעות הקניית ידע עיוני והתמחות אישית מקצועית ברמה גבוהה בתחומי משחק, תנועה, בימוי, הפקה, כתיבה ודרמטורגיה, שחקן חוקר/יוצר, בימוי לתיאטרון קהילתי. התכנית מכשירה יוצרים עצמאיים המתפקדים כסוכני תרבות פעילים, מתערבים ומעורבים בחברה באמצעות עשייה אמנותית.

 

מבנה הלימודים

 

תכנית הלימודים כוללת לימודים עיוניים, לימודים מעשיים והתנסות עצמאית ביצירה בימתית. במסגרת הלימודים העיוניים ידונו שאלות הקשורות לתהליכי יצירה באמנות התיאטרון ובאמנות המופע וייבחנו סוגיות בחקר התרבות החזותית. הלימודים מספקים מסגרת לדיון, לחילופי רעיונות ונקודות מבט ומקדמים מחקריים הבוחנים את תנאי ואופניי הייצוג בתוצרים תיאטרוניים כתופעות חברתיות-תרבותיות.

 

במסגרת הלימודים המעשיים התכנית מציעה התמחות אישית ומחקר בתחומים הבאים: בימוי לתיאטרון, בימוי  בקהילה ושחקן יוצר-חוקר.

 

חובות המסלולים  היישומיים


התלמידים במסלול זה ילמדו 46 ש"ס. 

התלמידים יבחרו את הקורסים שלהם מרשימת הסמינרים של התואר השני של החוג ומרשימת קורסי ההתמחות של החוג. תינתן להם אפשרות לבחור גם מלימודי התואר הראשון של החוג (מקורסים שמוריהם פרופ', ד"ר או אמן-מומחה בתחום), בהיקף שלא יעלה על 4 ש"ס. 

 

 

מבנה מבחן הגמר במסלול המעשי - התלמיד ימצא מוביל בחינה מבין מורי החוג (כל מורה מדרגת ד"ר) ויתאם אתו את החומר למבחן.

חומר למבחן
1. יש לבחור שלושה תתי-נושאים העומדים בזיקה לפרויקט הגמר היישומי.
2. התלמיד יכין רשימה ביבליוגרפית של כתבים מחקריים, ביקורתיים, תיאורטיים ביחס לשלושת תתי-הנושאים הללו. הרשימה תקיף כ- 250 עמודים. יש לבחור לפחות  שמונה פריטים  שונים בסך הכל שיבטאו את המחקר העיקרי והמשמעותי בתחומים שנבחרו. אין לבחור בספר מחקר שלם גם אם הוא עוסק כולו בנושא, אלא בפרק מתוכו. כל המאמרים צריכים להיות בעלי איכות מחקרית מוכחת.
3.  הרשימה תוגש למורה מוביל הבחינה לאישור. התלמיד והבוחן יקבעו תאריך מוסכם לבחינה.


עריכת מבחן בכתב
המורה המוביל יכתוב שאלון המורכב משלוש שאלות המתייחסות לתתי הנושאים שנבחרו  ודרכן ייבחן גם הפרויקט היישומי. מתוך שאלות אלו יבחר התלמיד לענות על שתיים.
השאלון יועבר לתלמיד בדואר אלקטרוני על ידי המזכירות במועד שנקבע. התלמיד יגיש את תשובותיו בתוך שלושה ימים. התשובות צריכות להיות מודפסות. אורך כל תשובה לא יעלה על שבעה עמודים.ברווחים כפולים. כמקובל. יש להתייחס בתשובות אל חומר הקריאה, לדון בפרויקט היישומי לאור החומר המחקרי והתיאורטי, להוכיח שליטה בחומרים הביבליוגרפיים הנלווים ולצרף רשימה ביבליוגרפית. המבחן ייבדק על-ידי המורה המוביל ומורה נוסף.

 

עריכת מבחן בעל-פה
לקראת מועד המבחן ינחה המורה את התלמיד לקראת פרזנטציה של כ- 45 דקות שבה יציג התלמיד את הסוגיות הביקורתיות והפרשניות המרכזיות בתחום הנושאים שבחומר, וידון לאורן בפרויקט היישומי שלו. על התלמיד להוכיח בקיאות בביבליוגרפיה הנתונה, לדון בפרויקט היישומי לאור החומר המחקרי והתיאורטי ולהתייחס לשאלות שיופנו אליו במהלך הפרזנטציה או לאחריה.
המבחן ייערך באוניברסיטה, בנוכחות המנחה היישומי, המנחה העיוני ומורה נוסף מן הסגל הבכיר של החוג לאמנות התיאטרון ויימשך כשעה. התלמיד רשאי להביא למבחן את כל החומר ולעיין בו בשעת המבחן.

 

 

לימודי הבימוי מכשירים את התלמיד להנהיג את התהליך המורכב והרב-תחומי המוביל למימושו הבימתי של מחזה. תהליך זה משלב בחובו פיתוח ובחינה של כישורי התלמיד: מנהיגות, פרשנות, הכושר לתרגם את פרשנותו לשפה בימתית ולהדרכת שחקנים, יכולתו לעבודת צוות ולשיתוף פעולה עם יוצרים משדות שונים. לכן נדרשים התלמידים לבקיאות בכל תחומי התיאטרון, ובעיקר בכתיבה, דרמטורגיה ועיצוב, ועוברים מספר שלבי סינון במהלך לימודיהם ומלווים בהכנת הפרויקטים שלהם בהנחיה צמודה.

  

חשוב לציין:


א. ההתקדמות בלימודים תלויה בעמידה מדורגת במטלות והמעבר משלב לשלב תלוי בהישגי התלמיד.

 

ב. המעבר משנה א' לשנה ב' בהתמחויות השונות תלוי באישור ועדה מקצועית של תחום ההתמחות ובסיום העבודות העיוניות של אותה שנה בציון 80 לפחות וציון ממוצע 90 בקורסים היישומיים. תלמיד במסלול הבימוי יוכל להמשיך בשנה ב' רק לאחר הערכת הישגיו בלימודים היישומיים בשנה א' .

בשלב הראשון יציג כל סטודנט הפקה של מחזה ללא עיצוב. בשלב השני ועל בסיס פרזנטציה שעוברת את אישור הוועדה המקצועית יעלה התלמיד הפקה קאמרית. קיימת אפשרות לתלמיד שעבר בהצלחה את ההפקה הקאמרית להגיש פרזנטציה להפקה נוספת ("מאסטר ג' ").

 

 שלב פרויקט הגמר ומבחן הגמר במסלול בימוי:  פרויקט הגמר היישומי ייעשה בהדרכת מנחה מקצועי ויכלול הצגת תיאטרון, כתיבת מחזה או מיזם דרמטורגי, המגלמים באופן יצירתי את תחום ההתמחות של התלמיד בכלל או בפרט את הנושא המחקרי שבבסיס היצירה האמנותית. לאחר העלאת ההפקה לפני קהל כתיבת המחזה או הכנת המיזם הדרמטורגי, ייגש התלמיד, בהנחיית מנחה עיוני, ללימוד הנושא המחקרי העיוני. בתהליך לימודי זה יתמקד התלמיד בחומר ביבליוגרפי שהכין באישור המנחה, בהיקף של כ- 250 עמודים ובניתוח הפרויקט היישומי שלו באמצעות הביבליוגרפיה. התלמיד ייגש בסוף התהליך הלימודי למבחן בע"פ או למבחן בית בכתב. הצוות הבוחן כולל את המנחה היישומי, המנחה העיוני ומורה נוסף מהסגל הבכיר של החוג לאמנות התיאטרון.
 

 

 

לימודי שחקן יוצר-חוקר מכשירים את התלמיד להיות יוצר תיאטרון, המשמש כיזם, הוגה ומיישם מיזם מופעי אישי ועצמאי, ועשוי להשתתף בו. לימודי תחום זה מטשטשים את ההבדל בין בימוי, משחק ועיצוב, מעודדים התמחות בתחומים תיאטרוניים שונים, ומבוססים על מחקר עיוני ושאלות חקר קבוצתיות לגבי כל היבטי היצירה וההתקבלות. התהליך מלווה בהנחיה צמודה.

 

פרויקט גמר ומבחן גמר בתחום התמחות שחקן-יוצר-חוקר: פרויקט הגמר יבטא את יכולתו של התלמיד ליזום, להנהיג וליישם יצירה עצמאית המבוססת על מחקר. הפרויקט ייעשה בהנחיה של חונך מקצועי תוך אפשרות של פיתוח היצירה בקורסים למשחק של התואר השני. עם סיום הפרויקט נכנס התלמיד לתהליך למידה בהנחיית מורה עיוני או ראש המסלול שחקן-יוצר-חוקר. בתהליך לימודי זה יתמקד התלמיד בחומר הביבליוגרפי, שהכין באישור המנחה, בהיקף של כ- 250 עמודים ובניתוח הפרויקט היישומי שלו באמצעות הביבליוגרפיה. התלמיד ייגש בסוף התהליך הלימודי למבחן בע"פ או למבחן בית בכתב. הצוות הבוחן כולל את המנחה היישומי, המנחה העיוני ומורה נוסף מן הסגל הבכיר של החוג לאמנות התיאטרון.
 

 

 

לימודי הבימוי הקהילתי מיועדים עבור סטודנטים המעוניינים להתמחות בתיאטרון קהילתי  (community-based theatre) ולשמש מנחים במאים וחוקרים בתחום זה. הלימודים העיוניים מתמקדים בתיאוריה של התיאטרון הקהילתי ובהיבטים האנתרופולוגיים והסוציו-פוליטיים של החברה הישראלית. במסגרת הלימודים היישומיים הסטודנט מוביל כל שנה פרויקט תיאטרוני בתוך קהילה מודרת. כל פרויקט מתמקד בתהליך יצירתי שונה של הפקת מופע קהילתי. תהליך זה מלווה בהנחיה צמודה של אנשי מקצוע מהתחום.

 

 

פרויקט הגמר ומבחן הגמר במסלול בימוי בקהילה (תיאטרון קהילתי): פרויקט הגמר כולל פרויקט בימוי בקהילה אותו מבצע התלמיד בהנחיית חונך מקצועי. עם סיום הפרויקט נכנס התלמיד לתהליך למידה בהנחיית מורה עיוני. בתהליך לימודי זה יתמקד התלמיד בחומר הביבליוגרפי, שהכין באישור המנחה, בהיקף של כ- 250 עמודים ובניתוח הפרויקט היישומי שלו באמצעות הביבליוגרפיה. התלמיד ייגש בסוף התהליך הלימודי למבחן בע"פ או למבחן בית בכתב. הצוות הבוחן כולל את המנחה היישומי, המנחה העיוני ומורה נוסף מן הסגל הבכיר של החוג לאמנות התיאטרון.


  

 

 

ציון הגמר: הציון ייקבע לפי השקלול הבא:


סמינרים    30% 
רפרטים      10%
שיעורי התמחות      30%  
פרויקט גמר/בחינת גמר    30%  
 

קורס אישי - ראה בחלק הכללי

 

 

תכנית הלימודים במסלול היישומי MFA (פרויקט אמנותי ועבודת סיכום/בחינת גמר)

 

סה"כ  השעות לתואר  46 ש"ס

 

לרשימת קורסים מפורטת  מסלול לבימוי | שחקן יוצר | תיאטרון קהילתי

 

 

שנה א'

מסגרת*

מס' שעות

2 סמינרים (כתיבת עבודה סמינריונית וכתיבת עבודת רפרט)

602

8 ש"ס

קורסי התמחות חובה

*

16 ש"ס

סה"כ

 

24 ש"ס

 

 

שנה ב' מסגרת* מס' שעות
2 סמינרים (כתיבת עבודה סמינריונית וכתיבת עבודת רפרט) 602 8 ש"ס
קורסי התמחות חובה * 14 ש"ס
סה"כ   22 ש"ס

 

* מסגרות: בימוי כתיבה 613; שחקן יוצר 614; בימוי קהילתי 615

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>