לימודי התואר השני .M.A

 

 

לימודי התואר השני M.A.

מטרת הלימודים

 

התכנית לתואר שני באדריכלות מתייחסת לדרישות מקצועיות ממשיות הקיימות בישראל והיא שואפת להיות אבן שואבת לאדריכלים, אנשי מקצוע וחוקרים המבקשים ללמוד את תרבות האדריכלות והתכנון, את החשיבה ההיסטורית והעכשווית, ולהרחיב את השכלתם בתחומי לימוד שונים באוניברסיטה בכלל ובפקולטה לאמנויות בפרט. בנוסף לסגל ההוראה של בית הספר לאדריכלות והפקולטה לאמנויות, מלמדים בתכנית חברי סגל הוראה מפקולטות אחרות באוניברסיטה בתחומים המשיקים ללימודים מתקדמים באדריכלות ותכנון. התכנית יוצרת מגוון ואינטגרציה של מדעים שונים בתחומים הרואים את האדריכלות כתרבות אדם וסביבה וכמסגרת לחשיבה ביקורתית ויצירתית ביחס לקשר בין אדם, מרחב וסביבה.

 

לימודי האדריכלות לתואר השני מוצעים כשיטת חשיבה לניתוח, לביקורת ולפרשנות, הן בראייה היסטורית והן בראייה סינכרונית  ואינטרדיסציפלינרית. התכנית מציעה מספר נושאי מיקוד שיבואו לידי ביטוי בהדגשים השונים של התואר ובבחירת הקורסים: לימודי היסטוריה ותיאוריה של האדריכלות, לימודים אורבאניים, לימודי שימור ולימודי קיימות. הדגשים אלו יושתתו על קורסי ליבה בתכנית לתואר שני בבית הספר לאדריכלות ובשיתוף עם תכניות נוספות ללימודים מתקדמים באוניברסיטה. 

יועצי התכנית יסייעו לתלמידים ליצור תכנית לימודים הכוללת קורסי בחירה וסמינריונים שיש בהם כדי למקד את תחומי העניין שלהם, וזאת בהתאם לתחומים הנלמדים והנחקרים באוניברסיטת תל-אביב.

 

 

תנאי רישום

 

לתכנית יכולים להירשם כמועמדים:

  • בוגרי תואר ראשון מקצועי חמש שנתי באדריכלות (B.Arch.) ממוסד אקדמי מוכר במועצה להשכלה גבוהה.
  • בעלי תואר שני מקצועי באדריכלות בתכנית במתכונת " 2+3 " (תואר ראשון תלת-שנתי ותואר שני דו-שנתי, ובסה"כ לימודים חמש-שנתיים לתואר הראשון והשני באדריכלות, כמקובל במוסדות מסויימים בחו"ל) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג
  • בוגרי תואר ראשון באדריכלות (B.A) ממוסד אקדמי מוכר במועצה להשכלה גבוהה.
  • בעלי תואר ראשון באדריכלות (B.Sc) ממוסד אקדמי מוכר במועצה להשכלה גבוהה
  • בעלי תואר ראשון באשר הוא (שאינו מפורט לעיל), ממוסד אקדמי מוכר במועצה להשכלה גבוהה בכפוף להשלמות שיקבעו ע"י ועדת ההוראה ועד 16 ש"ס 

 

לצורך הגשת מועמדות דרוש ציון גמר 80 ומעלה בתואר הקודם.

 


ועדת קבלה

 

ההחלטה על הקבלה היא בידי ועדת הקבלה ללימודי התואר השני של ביה"ס לאדריכלות. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לזמן מועמדים לראיון קבלה.

 

 

מסלולי הלימודים:

 

לימודי התואר השני מציעים שני מסלולים:

 

מסלול מחקרי עם עבודת גמר

מסלול עיוני עם בחינת גמר 

 

 

מסלול עם עבודת גמר

 

במסלול זה תיכתב עבודת גמר מחקרית (research thesis)

במסלול זה דרושות 30 שעות סמסטריאליות (ש"ס) של קורסים בפועל להשלמת הלימודים, בנוסף על הגשת עבודת הגמר. עבודת הגמר שקולה ל- 6 ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.

על התלמידים במסלול זה חלה חובה לבחור שפה זרה נוספת ברמת 'פטור' באישור היועץ האקדמי של התכנית (השפה הזרה הנוספת אינה נכללת במניין השעות לתואר).

 

 

מסלול עם בחינת גמר

 

סטודנטים המבקשים לסיים את לימודי התואר השני ללא עבודת גמר יסיימו את לימודיהם בבחינת גמר.

במסלול זה דרושות 36 ש"ס של קורסים בפועל להשלמת הלימודים בנוסף לבחינת הגמר (ללא ש"ס).

 

מבחן הגמר ייערך לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.

המבחן ייערך בכתב או בעל-פה לפי בחירת התלמיד.

אין לבחור נושא לבחינת הגמר בנושא שהתלמיד כתב עליו עבודה סמינריונית.

 

התלמיד ימצא מוביל\ת  בחינה  מבין מורי בית הספר (כל מורה מדרגת ד"ר), ויתאם איתו\ה את הנושא ואת החומר למבחן.

 

  1. בחירת הנושא תהיה במסגרת היסטוריה, הנדסה וטכנולוגיה, אורבניזם, תיאוריה ו\או פרקטיקה של האדריכלות. הנושא יורכב משני היבטים: האחד תיאורטי והאחר קורפוס יצירות.
  2. התלמיד, בהנחיית מוביל\ת הבחינה יכין רשימה ביבליוגרפית, בת חמישה פריטים לפחות, בהיקף של 200 עמודים, בהם פרקים מתוך ספרים ו\או מאמרים מרכזיים, ואלה יהוו את חומר המבחן. הטקסטים יעסקו בשאלות של היסטוריה של האדריכלות, בסוגיות תיאורטיות, בניתוח של מושגים תיאורטיים או ביקורתיים באדריכלות, בזרם אדריכלי או בשאלות מתוך הפרקטיקה האדריכלית, ההנדסה והטכנולוגיה, או האורבניזם. הדיון שהמאמרים ו\או פרקי הספרים יציעו יעסוק בנושאים תרבותיים, פוליטיים, חברתיים או טכנולוגיים, ויהיו בעלי איכות אקדמית מוכחת.
  3. דוקומנטאצית קורפוס היצירות לא תיכלל במניין 200 העמודים.
  4. הרשימה תוגש למוביל\ת מוביל הבחינה לאישור.
  5. לאחר אישור חומר הבחינה יקבע תאריך מוסכם לבחינה.

 

עריכת מבחן בכתב

שאלון הבחינה יימסר למזכירות בית הספר ע"י המורה מוביל\ת הבחינה, לא יאוחר משבוע לפני המועד שנקבע לבחינה, שאלה אחת לכל היבט של נושא הבחינה. השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות בית הספר במועד שנקבע. אורך כל תשובה: היקף כל תשובה בין 2100 - 3000 מילים (שבעה עד עשרה עמודים) ברווח כפול, גופן בגודל 12. היקף הכולל של המבחן יהיה 6000 מילים (עשרים עמודים) לכל היותר . יש להתייחס בתשובות אל חומר הקריאה, להוכיח שליטה בחומרים הביבליוגרפיים וכן לצרף רשימה ביבליוגרפית.

התלמיד יגיש את תשובותיו למזכירות בתוך שלושה ימים (72 שעות). העבודה תוגש בדוא"ל וכן בעותק אחד מודפס לפחות.

המבחן יועבר לבדיקה לקורא חיצוני בנוסף למנחה. ציון הגמר של המבחן בכתב מהווה את ממוצע הציונים של שניהם.

 

עריכת מבחן בעל-פה

לקראת מועד המבחן יכין המורה הבוחן 3 שאלות עבור כל אחד משני ההיבטים של נושא הבחינה. השאלות ייצגו את הסוגיות המרכזיות בתחום חומר המבחן. המבחן עצמו יכלול שאלה אחת לכל היבט. השאלות יימסרו למזכירות בית הספר לא יאוחר משבוע לפני מועד הבחינה. השאלון יועבר לתלמיד\ה על ידי מזכירות בית הספר 3 ימים לפני המועד שנקבע לעריכת המבחן.

המבחן ייערך באוניברסיטה, בנוכחות המורה מוביל\ת הבחינה  ומורה נוסף\ת, ויימשך כשעה. התלמיד רשאי להביא למבחן את כל החומר ולעיין בו בשעת המבחן.  

 

בתום המבחן ייתנו הבוחנים ציון אחד המוסכם על שניהם עבור המבחן בעל פה והוא יהיה ציון מבחן הגמר.

 

 

משך הלימודים בתכנית המוצעת בכל המסלולים הוא שנתיים

 

 

ציון הגמר

 

הציון ייקבע לפי השקלול הבא:

במסלול עם עבודת גמר:

 עבודות הסמינריוניות 30%,

שיעורים ועבודות רפרט  40%,

עבודת הגמר 30%.

 

במסלול עם בחינת גמר:

עבודות הסמינריוניות 40%,

שיעורים ועבודות רפרט  40%, 

בחינת הגמר 20%.

 

 

סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים לפנות בבקשה לסיכום לימודים באמצעות המידע האישי "טופס טיולים למסיימי לימודים"

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>