ציונים

  • תשע"ז
  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג
 

פרסום ציונים

הציונים יפורסמו לא יאוחר משבועיים מיום הבחינה. בקורסים מרובי משתתפים יפורסמו הציונים לא יאוחר משלושה שבועות ממועד הבחינה.
ציוני בחינות רב-ברירה יפורסמו לאחר שבוע.

הציונים מתפרסמים באינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד " : http:/www.ims.tau.ac.il/tal

 

תלמיד שלא הסדיר שכ"ל לא יוכל לראות את ציוניו. חובת התלמיד לבדוק את ציוניו סמוך למועד פרסומם.

מחברות בחינה נשמרות בחוג רק למשך סמסטר אחד ומושמדות בסוף הסמסטר העוקב למועד הבחינה.

 

ציון המורכב מכמה גורמים

 

כאשר הציון הסופי בקורס מורכב מכמה גורמים, על התלמיד לקבל ציון "עובר"  (60 לפחות) בבחינה הסופית. אם נכשל בבחינה, עליו להיבחן שוב במועד ב'.

 

 

ערעור על ציונים

 

תלמיד רשאי לערער על ציון שניתן לו בבחינה או בעבודה. את הערעור עליו להגיש בכתב בטופס ערעור למזכירות החוג עד חמישה ימים מיום פרסום הציונים. המורה יחזיר מענה על הערעור עד חמישה ימים מיום הערעור.

הציון שייקבע לאחר הערעור יהיה הציון הסופי בקורס.

על התלמיד להיעזר בסריקת הבחינה לביסוס הערעור.

 

 

 

רשאים להיבחן במועדי ב' ללא הרשמה מוקדמת:

 

1. סטודנטים שקיבלו ציון נכשל 

2. סטודנטים שלא ניגשו למועד א'

 

שיפור ציון חיובי

סטודנטים המעוניינים לשפר ציון חיובי ירשמו למועד ב' עד חמישה ימים לפני הבחינה ב "מידע אישי לתלמיד".

הציון האחרון יהיה הציון הקובע.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive