קורסים - התכנית הרב תחומית באמניות - תשע"ז

תשע"זסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
התכנית הרב-תחומית באמנויות
יש לשים לב לדרישות קדם של קורסים
• אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
שיעורי ליבה - חטיבה רב-תחומית
שיעורי חובה - לתלמידי שנה א'
אב0861121001תחנות בתרבות המערבד"ר אונגר הנריך
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0861158901האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנסד"ר שטרן אפרת
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0861159001האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו **ד"ר שטרן אפרת
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
• דרישת קדם: האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנס
• מי שלמד את הקורס 0861.1241מבוא לתולדות האמנות ולשפתה
• לא יירשם לשני הקורסים האלה: 0861.1589 ו - 0861.1590
א'0861130101מבוא לשפת המוזיקהד"ר אופנהיים רועי
שיעורה10:0014:00א206מכסיקו4
א'0861110601תיאטרון ומחול כשפה בימתיתד"ר מלכא ליאורה
שיעורג14:0016:00א206מכסיקו2
• שימו לב:זהה לקורס מבוא לשפת התיאטרון 0861.1106.01
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג18:0020:00א206מכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
•בקורס מתקיימות הקרנות שאינן נכללות בשעות הקורס
• לימודי אנגלית
שיעורי חובה לתלמידי שנה ב' ג'
א'0861158801אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקהד"ר בליך ברוך
שיעורג10:0014:00211מכסיקו4
א'0861158501אמת וייצוג באמנויותד"ר רז-דגני אירית
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0861158601זרמים בביקורת המאה העשריםד"ר רז-דגני אירית
שיעורד10:0012:00208מכסיקו2
שיעור חובה לתלמידי שנה ג' ד' שלא הושלמו בשנה א'
• קורס במיתולוגיה
ב'0821100901מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות (קורס חתך)ד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•קורס בנצרות:
• יש לבחור אחד משני הקורסים האלה:
א'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים: בין מסורת, שינוי ותחייה: אמנות ימיד"ר פישהוף גיל
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
• או:
ב'0821131201מבוא לאמנות ימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף; רומנסק וגותיפרופ' פינקוס אסף
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
סמינריון בחטיבה הרב-תחומית
ב'0861405501ריקוד חוצה גבולות:מחול עכשווי בהקשר תרבותיד"ר מלכא ליאורה
סמינרג12:0016:00ג206מכסיקו4
הקבצים חוגיים
אמנות התיאטרון
שיעורי חובה
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומאד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0811132301תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומאגב' ענבר ליהיא
תרגילב14:0016:0001קיקואין2
א'0811132302תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומאגב' להב יעל
תרגילד12:0014:00213מכסיקו2
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
• נא להתעלם מסימון הכוכביות בשני הקורסים הנ"ל
• הן אינן מיועדות לתלמידי התכנית הרב תחומית
א'0811114901קריאת מחזותד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התיאטרוניד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד10:0012:00120מכסיקו2
• צפייה בהצגות + כתיבה
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורד10:0012:00213מכסיקו2
ב'0811021901על הבמה! מחזאות עולמית במאה העשרים ואחתד"ר להבי שרון
שיעורא12:0016:00212מכסיקו4
שיעורי בחירה
א'0811220201מבוא לתיאטרון היהודי והעבריד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב12:0014:00209מכסיקו2
ב'0811113401מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיניד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
ב'0811121501תיאטרון, חברה,קהילהד"ר חן אלון
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
• נא להתעלם מסימון הכוכביות בשלושת הקורסים הנ"ל
• הן אינן מיועדות לתלמידי התכנית הרב -תחומית
ב'0811213801תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להןד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00213מכסיקו2
ב'0811210001תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיותד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב10:0012:00209מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון הפוסט מודרניד"ר הררי דרור
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811022801דרמטורגיה לבמהמר אבנרי עירא
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
א'0811123301רוח האוונגרד בתיאטרון המודרני:בין העממי לקיצוניד"ר הררי דרור
שיעורא10:0012:00א119מכסיקו2
אב0811123501זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורב10:0012:00ב207מכסיקו4
ב'0811154501מבט על תפקיד הצופהד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא10:0012:00211מכסיקו2
א'0687219301כשהאלים משחקים:תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסיותגב' אסנת אלכביר
שיעורד12:0014:00280גילמן0
שיעורי בחירה מעשיים
• הרישום לקורסים המעשיים במזכירות התכנית הרב תחומית
סמינריונים
א'0811024101מופע הרפלקסיבי:התיאטרון של נרקיס ואכוד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
א'0811023801דמויות שקספיריות: פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויותד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00212מכסיקו4
א'0811024001ארטיביזם; משחקים שינוי חברתיד"ר חן אלון
סמינרד12:0016:00120מכסיקו4
א'0811023901דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראלד"ר להבי שרון
סמינרד16:0020:00203דן-דוד4
ב'0811023501קווי שבר בתיאטרון היידיד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב12:0016:00213מכסיקו4
ב'0811023601תיאטרון לפניםד"ר הררי דרור
סמינרג10:0014:00120מכסיקו4
ב'0811023701ייצוגי מלחמה בתיאטרון המודרני, טקסט דרמטי בקונטקסט אידאולוגיד"ר שלגו שלומית
סמינרד12:0016:00317ביה"ס להנדסאים4
תולדות האמנות
תלמיד שלומד בהקבץ תולדות האמנות
לא יוכל ללמוד גם הקבץ אמנות ישראלית
שיעורי חובה
• אין להירשם לקורס שמספרו זהה למספר קורס שכבר למדת
א'0821100501מבוא לאמנות קלאסית: אמנות הלניסטית ואמנות יוונית קלאסיתד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821113101מבוא לאמנות קלאסית : רומא ויהודה, מרכז ושוליים באמנות הרומיתד"ר פישר מתי
שיעורב16:0018:00א206מכסיקו2
א'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים: בין מסורת, שינוי ותחייה: אמנות ימיד"ר פישהוף גיל
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
ב'0821131201מבוא לאמנות ימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף; רומנסק וגותיפרופ' פינקוס אסף
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
ב'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקיד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
ב'0821143101מבוא לאמנות הרנסנס: אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם ברד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821150901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורה12:0014:0001קיקואין2
ב'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות מסוף המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• תנאי קדם לאמנות המאה ה-20 הוא אמנות המאה ה-19
א'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציהד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:00א206מכסיקו2
שיעורי בחירה
א'0821601201מיתוסים בשולי המיתוסים ביוון וברומאד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא12:0014:00213מכסיקו2
א'0821604501סדנת מקורות עתיקיםד"ר מיכאלי טלילה
ס'ב10:0012:00200מכסיקו2
א'0821653901האמנות הרומנסקית באירופה: לידה, תחייה והמצאהד"ר פישהוף גיל
שיעורד12:0014:00א206מכסיקו2
א'0821643901הארמון והווילה: אדריכלות ועיטור ברנסנס האיטלקיד"ר בלס גולדה
שיעורה10:0012:0001קיקואין2
א'0821661601צילום ואקטיביזם חברתיד"ר קלורמן-עראקי נעמה
שיעורב12:0014:00211מכסיקו2
ב'0821606501האדס ואליזיום- אמנות קבורה בעולם העתיקד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
ב'0821604001אוריינטליזם, קולוניאליזם וארכיטקטורה: קהיר כנרטיב בתקופה המודר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00208מכסיקו2
ב'0821605001האמנות ככלי תעמולה ברומא בתקופת הרנסנס והבארוקד"ר בלס גולדה
שיעורה12:0014:0001קיקואין2
ב'0821605501פיסול בריטי במאה ה-20ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורג08:0010:00211מכסיקו2
ב'0821669401אמנות וסאונדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורב12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0821601701מהפכות, מלחמות וקטסטרופות באמנות מאה ה-19גב' מאיר תמר
שיעורד12:0014:0001קיקואין2
ב'0821606101צילום, וידאו ואמנות חזותית פלסטינית עכשווית בזיקה לאמנות מהמד"ר רונה סלע
שיעורג18:0020:00213מכסיקו0
ב'0821131401מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי (קד"ר ברטל רננה
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
א'0881121101מבוא לניתוח יצירות אמנותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881121201מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר נוימן ערן
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
סמינריונים
א'0821320001אספנות כפייתית - הסקרנות המלומדת במאות ה-16 וה-17 באירופהד"ר צ'ולקמן תמר
סמינרב16:0020:00200מכסיקו4
א'0821320101"האחר" באמנות המודרניתד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00200מכסיקו4
א'0821322001טראגי-קומי-סטירי: המחזות הקלאסיים והאמנות החזותיתד"ר פישר מתי
סמינרב12:0016:00א119מכסיקו4
ב'0821322501גיאוגרפיה קדושה, מסורת וחידוש: האמנות הנוצרית בירושלים בימיד"ר פישהוף גיל
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
ב'0821323001הגירה ואמנות בישראל - סוגיות של מגדר וזהות בעידן של גלובליזצד"ר דקל טל
סמינרג16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821324001דימויים מפליליםדר' מעין אמיר
סמינרב08:0012:00200מכסיקו0
מוזיקולוגיה
הרישום לקורסים יהיה ידני במזכירות ביה"ס למוזיקה,
מותנה בריאיון קבלה בביה"ס למוזיקה ובעמידה בבחינות הכניסה
א'0842182601תולדות המוזיקה Iד"ר קליינר בוריס
שו"תג08:0010:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
א'0842282601תולדות המוזיקה IIשו"ת 2
א'0845100101תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנספרופ' טנאי דורית
שיעורא16:0020:00א117מכסיקו4
אב0842141201מבוא ליסודות המוזיקהמר רוזנקרנץ עדי
שו"תב12:0014:00מ002ביה"ס למוזיקה0
ב'0845100201תולדות המוזיקה-בארוקפרופ' טנאי דורית
שיעורא16:0020:00119מכסיקו4
א'0845200101תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורב10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20ד"ר יצחקי עפרה
שו"תג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842120601יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תב18:0020:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
שיעורי בחירה
ב'0842346701מוזיקה לעוגב במאה ה-20פרופ' גורין אלכסנדר
שיעורג12:0014:00015ביה"ס למוזיקה0
אב0845211901בטהובן - התקופה האמצעיתפרופ' איתן זהר
שיעורד10:0012:00מ002ביה"ס למוזיקה0
אב0845215401"קולה שלה"פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
סמינרב14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה0
סמינרים
א'0845412701Bela Bartok and a philosophy of modernismפרופ' פריגיסי יהודית
סמינרד08:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה0
ב'0845412801ניסים ונפלאות: המוזיקה של קלאודיו מונטורדיפרופ' טנאי דורית
סמינרג14:0018:00מ002ביה"ס למוזיקה0
קולנוע וטלוויזיה
שיעורי חובה
א'0861158201מבוא לתולדות הקולנוע א'ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861158301מבוא לתולדות הקולנוע ב' **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• דרישת קדם : מבוא לתולדות הקולנוע א'
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותפרופ' יוסף רז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851652702תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' אלפרשטיין טל
תרגילג14:0016:00209מכסיקו2
א'0851652701תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר רוזנבוים אביעד
תרגילא18:0020:00211מכסיקו2
א'0851652703תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר נהלוני מתן
תרגילד16:0018:00119מכסיקו2
א'0851652705תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' לנציאנו אדוה
תרגילא14:0016:00213מכסיקו2
א'0851652706תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר נהלוני מתן
תרגילא14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851652709תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר עוזיאל שלמה
תרגילא14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליפרופ' יוסף רז
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
שיעורי בחירה
ב'0851653901מבוא לתסריטאות [1]מר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851661601מבוא לקולנוע בן זמננו א'מר אינגבר נחמן
שיעורד16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851664801מבוא לקולנוע בן זמננו ב'מר אינגבר נחמן
שיעורד16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851619001מבוא לקולנוע תיעודי [1]ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטליד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה)ד"ר לנדסמן אוהד
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
א'0851617801תיאוריות קוגניטיביות קולנועיותד"ר רז גל
שיעורא14:0016:00212מכסיקו2
ב'0851621001בין משחקיות לסרטד"ר רז גל
שיעורא16:0018:00212מכסיקו2
א'0851861201היצ'קוקד"ר כהן רז אודיה
שיעורג16:0020:00208מכסיקו2
א'0851619901קולנוע ברזילאיד"ר אוטין פבלו
שיעורב10:0014:00א206מכסיקו2
א'0851613701קולנוע צרפתי חדשד"ר יעל מונק
שיעורג16:0020:00209מכסיקו2
ב'0851669701דויד לינץ'ד"ר בידרמן שי
שיעורג08:0010:00208מכסיקו2
ב'0851622601ז'אנר המערבון:מג'ון פורד לקוונטין טרנטינוד"ר חיוטין דן
שיעורג10:0014:00209מכסיקו2
ב'0851615201הקולנוע המוקומנטריד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד10:0014:00213מכסיקו2
ב'0851619701קולנוע מזרח אירופאי חדשד"ר דובדבני שמוליק
שיעורא14:0018:00א206מכסיקו2
ב'0851622001דרקונים לוחמים ופועלים : מבוא לקולנוע הסיני במאה ה -20מר דבורה ארז
שיעורה10:0012:00212מכסיקו2
א'0851622201רטוריקה ותמטיקה בקולנוע של קז'ישטוף קישלובסקיד"ר אונגר הנריך
שיעורה14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851616301אמנות האבסורד בסרטי האחים כהןד"ר אונגר הנריך
שיעורה12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0851622301אפשרויות של הבלתי - אפשרי :קולנוע ודיסטופיהד"ר אונגר הנריך
שיעורה14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851622401דקונסטרוקציה וקונסטרוקטיביזם:הקולנוע של וס אנדרסוןד"ר אונגר הנריך
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0851617701קולנוע אתיקהד"ר בידרמן שי
שיעורג10:0012:00212מכסיקו2
ב'0851620701לשמוע סרטים:קול ותמונה בקולנועד"ר כהן רז אודיה
שיעורה14:0018:00211מכסיקו2
ב'0851620101יוצאים מן הכלל.קולנוע ומוגבלויותגב' גרינברג סלבה
שיעורג16:0020:00212מכסיקו2
ב'0851668201הדרמה האיכותית בטלוויזיה האמריקאיתד"ר חרל"פ איתי
שיעורד14:0018:00211מכסיקו2
ב'0851623101מבעד לחומה : קולנוע גרמני חדשגב' מזור יעל
שיעורב16:0020:00209מכסיקו2
ב'0851623001הנרטיב הקולנועי והטלוויזיוני :מהקלאסי למורכבמר אבישר אריאל
שיעורב16:0018:00211מכסיקו2
א'0851623201נוסטלגיה, רטרו וזיכרון בקולנוע ובטלוויזיהד"ר טלמון מירי
שיעורג12:0014:00208מכסיקו2
ב'0662310301שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשיםד"ר וייסמן כרמל
שיעורא12:0014:00326גילמן0
סמינרים
א'0851509801מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשוויפרופ' בן שאול ניצן
סמינרה10:0014:00208מכסיקו4
ב'0851906301נוירו אסתטיקה וקולנועד"ר רז גל
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
א'0851510501פרספקטיבות תיאורטיות חדשות בקולנוע התיעודיד"ר לנדסמן אוהד
סמינרב10:0016:0002קיקואין4
א'0851511501קולנוע- פילוסופיה:כיוונים חדשיםד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00א119מכסיקו4
א'0851511601קולנוע אמריקאי:מהקולנוע העצמאי ועד לשוברי הקופות הגלובלייםד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0851905901טלוויזיה בריטיתד"ר ברנשטיין עלינא
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851505901הקולנוע של ז'אן לוק גודארד"ר שוייצר אריאל
סמינרב16:0020:00209מכסיקו4
א'0851511301הזמן והמרחב של הטלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
סמינרג10:0014:0002קיקואין4
ב'0851511201סיפורי תעלומה ובילוש בסרטים מודרניים ופוסטמודרנייםגב' קוגלר תרזה
סמינרג12:0016:00211מכסיקו4
א'0851507301סירק, פאסבינדר, אלמודובר: גישות למלודרמה קולנועיתפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
אדריכלות
ב'0881121201מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר נוימן ערן
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
א'0881120701תולדות אדריכלות א': העת העתיקהד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
ב'0881121701תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוקד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעורג12:0016:00א206מכסיקו4
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר מרגלית דנה
שיעורה08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר מרגלית דנה
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
שיעורי בחירה
א'0881121101מבוא לניתוח יצירות אמנותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881350301תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינופרופ' בר-אור אמנון
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
א'0881350501סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוניאדר' גולדמן ענת
שיעורא09:0012:0001קיקואין3
א'0881312801מבוא לעיצוב עירוניד"ר מרגלית טליה
שו"תה10:0013:00211מכסיקו3
ב'0687245401הפילוסופיה של ההיעדר בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפןגב' גליה דור
שיעורא10:0012:00280גילמן0
הקבצים רב תחומיים
תלמיד שלומד בהקבץ תולדות האמנות
לא יוכל ללמוד את הקבץ אמנות ישראלית
אמנות ישראלית
א'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881350301תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינופרופ' בר-אור אמנון
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
א'0821601601צבעי מים באמנות ישראליתד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורג12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0821609001מוזיאולוגיה: שדה האמנות בישראלד"ר מירה בנאי
שיעורד16:0018:0001קיקואין2
ב'0821606001פסיכה וסומא: "הגוף הפוליטי" בעולם הקלאסי ובאמנות ישראלית עכשד"ר שדה נאוה
שיעורד18:0020:00213מכסיקו2
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליפרופ' יוסף רז
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851655301תרגיל בקולנוע ישראלימר אלחנן גל
תרגילה08:0010:00212מכסיקו2
ב'0851622901ייצוג- עצמי מזרחי בטלוויזיה ובקולנוע הישראליים העכשווייםד"ר אלוש לברון מירב
שיעורג16:0020:00209מכסיקו2
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג14:0016:00213מכסיקו2
ב'0811113401מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיניד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
א'0662103901חורים שחורים: ייצוגי השואה על מסכי הקולנועד"ר אביב לבנת
שיעורד10:0012:00279גילמן0
ב'0662103801שכול וטראומה באמנותד"ר אביב לבנת
שיעורד14:0016:00280גילמן0
ב'0821606101צילום, וידאו ואמנות חזותית פלסטינית עכשווית בזיקה לאמנות מהמד"ר רונה סלע
שיעורג18:0020:00213מכסיקו0
סמינרים
ב'0821322501גיאוגרפיה קדושה, מסורת וחידוש: האמנות הנוצרית בירושלים בימיד"ר פישהוף גיל
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
ב'0821323001הגירה ואמנות בישראל - סוגיות של מגדר וזהות בעידן של גלובליזצד"ר דקל טל
סמינרג16:0020:00200מכסיקו4
א'0851509301הקולנוע הפלסטיניד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00212מכסיקו4
א'0851511401ייצוגי חבורות בטלוויזיה ובקולנוע הישראלייםד"ר טלמון מירי
סמינרא16:0020:00208מכסיקו4
א'0851904901קולנוע ישראלי עכשוויפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00211מכסיקו4
נשים באמנות
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר דקל טל
שיעורה10:0012:00282גילמן0
א'0608112201פמיניזמים, משפט וחברה בישראלפרופ' דפנה הקר
שיעורה14:0016:00001ווב0
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר מירי רוזמרין
שיעורה08:0010:00001ווב2
ב'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרת
שיעורג16:0018:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608320001גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער**ד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורב16:0018:00001ווב0
ב'0608113302שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטיד"ר וילמובסקי ענבל
שו"תג12:0014:00220גילמן0
ב'0608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדרד"ר אפי זיו
שיעורג12:0014:00001רוזנברג0
ב'0851622701שוברות שתיקה:קולנוע של נשיםגב' עוזרי יערה
שיעורא12:0016:00208מכסיקו2
א'0851622801תיאוריות טלוויזיוניות פמיניסטיותגב' לוי יעל
שיעורא14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821606001פסיכה וסומא: "הגוף הפוליטי" בעולם הקלאסי ובאמנות ישראלית עכשד"ר שדה נאוה
שיעורד18:0020:00213מכסיקו2
א'0821661601צילום ואקטיביזם חברתיד"ר קלורמן-עראקי נעמה
שיעורב12:0014:00211מכסיקו2
סמינרים
ב'0821323001הגירה ואמנות בישראל - סוגיות של מגדר וזהות בעידן של גלובליזצד"ר דקל טל
סמינרג16:0020:00200מכסיקו4
א'0608410301'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכםד"ר רוני הלפרן
סמינרד16:0020:00306גילמן0
א'0811023901דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראלד"ר להבי שרון
סמינרד16:0020:00203דן-דוד4
א'0851506001מפסיכה ועד ביונסה :מיתוסים ונשים בקולנוע ובטלוויזיהפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00א117מכסיקו4
אמנויות במזרח הרחוק והקרוב
ב'0821601501הקרבה, דם וקדושה: אמנות שיעיתד"ר הגר נעמי
שיעורב18:0020:00א206מכסיקו2
א'0821639401ארמונות בעידן האימפריות המוסלמיות: מבט משווה (איראן, הודו והד"ר הגר נעמי
שיעורב16:0018:0001קיקואין2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציהד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821607001צילום קולוניאלי ופוסט-קולוניאלי: צילום באסיה, צילום מאסיהד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
א'0687206201אדריכלות וסביבה ביפן המסורתיתמר אריה קוץ
שיעורב18:0020:00326גילמן0
א'0687219301כשהאלים משחקים:תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסיותגב' אסנת אלכביר
שיעורד12:0014:00280גילמן0
ב'0687245401הפילוסופיה של ההיעדר בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפןגב' גליה דור
שיעורא10:0012:00280גילמן0
א'0687245601פולחן צלילי:אנשים,מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואןד"ר עדיאל פורטוגלי
שיעורא12:0014:00280גילמן0
ב'0687246401מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפןד"ר רז גרינברג
שיעורא16:0018:00279גילמן0
ב'0687246701מבוא לאמנויות אסיהד"ר שלמית בג'רנו
שיעורד10:0014:00280גילמן0
ב'0687246801תרבות פופולארית וחיי יומיום בסין:מעל ומתחת לפני השטחד"ר עדיאל פורטוגלי
שיעורד08:0010:00280גילמן0
ב'0687246901מנזרי זן,מדיטציה וציור ביפןד"ר גלית אבימן
שיעורה10:0012:00278גילמן0
ב'0851622001דרקונים לוחמים ופועלים : מבוא לקולנוע הסיני במאה ה -20מר דבורה ארז
שיעורה10:0012:00212מכסיקו2
ב'0851611501הקולנוע היפני : קוראסוואה מול אוזומר אינגבר נחמן
שיעורד12:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821606101צילום, וידאו ואמנות חזותית פלסטינית עכשווית בזיקה לאמנות מהמד"ר רונה סלע
שיעורג18:0020:00213מכסיקו0
סמינרים
א'0821321501ייצוגי גוף, מגדר, ומיניות ביפןד"ר אילת זהר
סמינרד16:0020:00200מכסיקו4
תקשורת אמנותית בעידן הדיגיטלי
ב'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטליד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה)ד"ר לנדסמן אוהד
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
א'0851617801תיאוריות קוגניטיביות קולנועיותד"ר רז גל
שיעורא14:0016:00212מכסיקו2
א'0662222701לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרניתד"ר וייסמן כרמל
שיעורא12:0014:00326גילמן0
ב'0662310301שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשיםד"ר וייסמן כרמל
שיעורא12:0014:00326גילמן0
א'0662196401ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיהד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורג08:0010:00326גילמן0
סמינרים
ב'0851906301נוירו אסתטיקה וקולנועד"ר רז גל
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>