לימודי התואר השני (M.A) - המגמה למוזיקולוגיה

 

לרשימת קורסי החובה
לרשימת קורסי בחירה

 

לימודי התואר השני (.M.A) -  המגמה למוזיקולוגיה

 

תנאי הקבלה

 

 

משך הלימודים

 

משך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" הוא שנתיים.

 

 

מתכונת הלימודים

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

·         מסלול עיוני ללא עבודת גמר, המקנה לתלמיד השכלה מוזיקולוגית מקיפה. לימודי המסלול כוללים 36 ש"ס  בסיומם ייגש התלמיד לבחינת גמר.

·         מסלול מחקרי עם עבודת גמר, המכשיר את התלמיד לקראת מחקר עצמאי. לימודי המסלול כוללים 32 ש"ס ובסיומם יכתוב התלמיד עבודת גמר בעלת אופי מחקרי. 

 

 

הקבלה למסלול עם עבודת גמר מותנית:

·         עבודה סמינריונית בציון 90 ומעלה שתוגש במהלך השנה הראשונה ללימודים.

·         הגשת הצעת מחקר מאושרת ע"י ועדה יחידתית של ביה"ס ללימודי תואר שני.

 

 

חובות התלמיד לתואר השני

·         על כל תלמיד להגיש במהלך לימודיו שתי עבודות סמינריוניות.

·         סמינר מחלקתי (קולוקוויום):

מפגשי "הסמינר המחלקתי" בהשתתפות תלמידי התואר הראשון, התואר השני, התואר השלישי וסגל המרצים יתקיימו כשש פעמים בכל סמסטר ויוקדשו להרצאות תלמידים, בוגרים, מורים או אורחים וכן לדיון משותף במחקרים ובספרות מוזיקולוגית חדשה.

ההשתתפות חובה לכלל ציבור תלמידי המוזיקולוגיה בכל התארים.

 

מבנה הלימודים

 

הלימודים נחלקים לשיעור חובה (כתיבה מחקרית), שיעורי בחירה וסמינרים.

 

הדגש בלימודי ה-.M.A. הוא על השתתפות פעילה בסמינרים ועל כתיבת עבודות סמינריוניות.

 

 

עבודת גמר

מטרת עבודת הגמר היא להוכיח את כושרו של התלמיד לבצע עבודה מדעית המושתתת על מקורות או על עבודת שדה ולהפגין גישה ביקורתית ודייקנית. על העבודה לשקף כושר ניתוח וסינתזה ויכולת התבטאות בהירה. הנחיית עבודת הגמר לתואר שני תיעשה ע"י חבר סגל אקדמי בכיר בדרגת מרצה ומעלה במסלול הרגיל באוניברסיטת תל-אביב. להנחיות מדויקות בכל הנוגע לכתיבת עבודת הגמר יש לפנות לתקנון הפקולטה.

בחינת גמר - במסלול ללא עבודת גמר

 

מטרת בחינת הגמר היא להוכיח בקיאות ושליטה בתחומים נבחרים בתולדות המוזיקה וניתוחה. פרטים נוספים בהמשך.

 

 

ציון גמר

הציון הסופי ייקבע עפ"י שקלול ציוני התלמיד בשנות לימודיו:

 

במסלול עם עבודת גמר:

עבודת גמר - 60%

עבודות סמינריוניות - 20%

ציוני השיעורים - 20%

 

 

במסלול ללא עבודת גמר:

ציון בחינת הגמר - 40%

עבודות סמינריוניות - 20%

ציוני השיעורים - 40%

 

סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים לפנות בבקשה לסיכום לימודים באמצעות המידע האישי "טופס טיולים למסיימי לימודים".

במהלך התואר, הבדיקה על מילוי החובות לתואר בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת היא באחריות התלמידים.

 

 

 

מסלול לימודים לקראת התואר .M.A – עם עבודת גמר[1]

 

 

מס' שעות

שיעור חובה – כתיבה מחקרית

2 ש"ס

סמינרים (הגשת שתי עבודות סמינריונית)

6-8 ש"ס

שיעורי בחירה וסמינרים (בסמינרים הגשת עבודות רפרט)

22-24 ש"ס

קולוקוויום במוזיקולוגיה

נוכחות

עבודת גמר

 סה"כ

32 ש"ס

 

 

* במהלך הלימודים חייב התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות.

**ניתן ללמוד קורסים מחוץ לביה"ס ולפקולטה בהיקף של עד 4 ש"ס וזאת בהתאם לתחומי העניין הספציפיים של התלמיד.

 

מסלול לימודים לקראת התואר .M.A – ללא עבודת גמר

 

 

מס' שעות

שיעור חובה – כתיבה מחקרית

2 ש"ס

 סמינרים (הגשת שתי עבודות סמינריונית)

6-8 ש"ס

שיעורי בחירה וסמינרים (בסמינרים הגשת עבודות רפרט)

26-28 ש"ס

קולוקוויום במוזיקולוגיה

נוכחות

בחינת גמר

 

36 ש"ס

 

* במהלך הלימודים חייב התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות.

**ניתן ללמוד קורסים מחוץ לביה"ס ולפקולטה בהיקף של עד 4 ש"ס וזאת בהתאם לתחומי העניין הספציפיים של התלמיד.

 

 

מסלול ללא עבודת גמר

 

מבחן גמר

מבחן הגמר ייערך לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.

המבחן ייערך בכתב או בעל-פה לפי בחירת התלמיד.

התלמיד ימצא מוביל בחינה  מבין מורי החוג (כל מורה מדרגת ד"ר), ויתאם אתו את החומר למבחן.

 אין לבחור נושא לבחינת הגמר בנושא שהתלמיד כתב עליו עבודה סמינריונית.

 

חומר המבחן

1. יש לבחור שני נושאים:

נושא א': סוגיה תיאורטית; ניתוח מושג מחקרי/ביקורתי; ז'אנר; דיוקן של תקופה/דור/ חבורה/סגנון; זרם אמנותי/ביקורתי/פילוסופי; פרשיה היסטורית וכיו"ב.

נושא ב': קורפוס יצירה: קבוצת יצירות של אמן (בהיקף צנוע – לא כלל היצירה); או: קבוצת יצירות סביב נושא מלכד; או: קבוצת יצירות בחתך של מאפיין נוסף (כגון ז'אנר, דור, תקופה, סגנון, תמה וכיו"ב).

מומלץ, אך לא הכרחי, לבחור שני נושאים שיש ביניהם זיקה. אפשר למשל להדגים את  הסוגיה התיאורטית (נושא א') באמצעות קורפוס היצירות הנבחרות (נושא ב').   

 

2. התלמיד יכין רשימה ביבליוגרפית של כתבים מחקריים, ביקורתיים, תיאורטיים לחומר הנ"ל: לנושא הראשון כמאתיים עמודים; לנושא השני, מלבד היצירות עצמן, תקיף הרשימה כמאה ועשרים עמודים. יש לבחור בכל רשימה לפחות חמישה פריטים שונים, שיבטאו את המחקר העיקרי והמשמעותי בתחום הנושא; אין לבחור בספר מחקר שלם אלא בפרק מתוכו; אפשר לכלול ברשימה מאמרים ממקורות אלקטרוניים (לכל היותר אחד בכל נושא) אם הם בעלי איכות מוכחת. 

 

3. הרשימה תוגש למורה מוביל הבחינה לאישור. התלמיד והבוחן יקבעו תאריך מוסכם לבחינה בתיאום עם המזכירות .

 

עריכת מבחן בכתב

המורה המוביל ימסור למזכירות ביה"ס  את שאלון הבחינה לא יאוחר משבוע לפני המועד שנקבע לבחינה, שאלה אחת לכל נושא. השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות ביה"ס במועד שנקבע. התלמיד יגיש את תשובותיו למזכירות בתוך שלושה ימים (72 שעות). התשובות צריכות להיות מודפסות. אורך כל תשובה בין שבעה לעשרה עמודים, ברווח כפולההיקף הכולל של המבחן הוא לפיכך עשרים עמודים לכל היותר. יש להתייחס בתשובות אל חומר הקריאה על פי כללי הכתיבה האקדמית, להוכיח שליטה  בחומרים הביבליוגרפיים הנִלווים ולצרף רשימה ביבליוגרפית. המבחן ייבדק ע"י המורה המוביל ומורה נוסף.

עריכת מבחן בעל-פה

לקראת מועד המבחן יכין המורה הבוחן שלוש שאלות עבור כל אחד משני הנושאים. השאלות ייצגו את הסוגיות הביקורתיות והפרשניות המרכזיות בתחום הנושאים שבחומר. המבחן עצמו יכלול שאלה אחת לכל נושא. השאלות יימסרו למזכירות ביה"ס לא יאוחר משבוע לפני מועד הבחינה.  השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות ביה"ס  שלושה  ימים לפני המועד שנקבע לעריכת המבחן.

המבחן ייערך באוניברסיטה, בנוכחות המורה המוביל ומורה נוסף ויימשך כשעה. התלמיד רשאי להביא למבחן את כל החומר ולעיין בו בשעת המבחן.  

ציון הבחינה הוא סופי ולא ניתן לערער על ציון בחינה המתקיימת בעל פה.

בחינת הגמר תיערך בתאריך שייקבע בתיאום עם מזכירות ביה"ס.

 


 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>