סדרי בחינות

 1. רשאי להיבחן תלמיד אשר  רשום לקורס ושמו מופיע ברשימת הנבחנים.
   
 2. תלמיד הנכנס לחדר הבחינה חייב להציג תעודה מזהה נושאת תצלום. תלמיד אשר לא יציג תעודה מזהה יורשה להיכנס להיבחן לאחר אישור בכתב ממזכירות תלמידים כללית. (חדר 202)
   
 3. ביום הבחינה תתפרסם על לוח הבחינות המרכזי רשימת הנבחנים ובה חלוקה לחדרים. התלמידים יכנסו לחדרי הבחינה אך ורק לפי חלוקה זו.
   
 4. התלמיד הנבחן מתבקש להיכנס לחדר הבחינה 15 דקות לפני מועד תחילתה.
   
 5. הנבחן רשאי לקרוא את טופס הבחינה רק לאחר קבלת אישור מהמשגיח/ה.
   
 6. תלמיד המגיע באיחור לבחינה רשאי להיכנס לחדר הבחינה רק במהלך מחצית השעה הראשונה של הבחינה.
   
 7. התלמיד הנבחן חייב להישמע להוראות הניתנות ע"י המשגיח/ה או המורה; כמו כן עליו לקרוא ולמלא אחר ההוראות המופיעות על כריכת מחברת הבחינה.
   
 8. תלמיד שנכנס לבחינה והחליט לא להיבחן, חייב להישאר בחדר הבחינה לפחות מחצית השעה לאחר תחילתה ולהחזיר למשגיח את מחברת הבחינה והשאלון. במקרה זה ייקבע ציונו - "0".
   
 9. אין להעתיק , לצלם, להקליט, לשדר, לאחסן במאגר מידע בכל דרך שהיא, בין מכנית ובין אלקטרונית או בכל דרך אחרת כל חלק שהוא מטופס הבחינה.


 

התאמות לימודיות מסיבות בריאותיות

תלמידים הנזקקים להתאמות בבחינות מסיבות רפואיות מתבקשים לקרוא את הטופס המצורף ולמלא אותו כנדרש. הבקשה תוגש לוועדת ההוראה של הפקולטה דרך מזכירות הבחינות של הפקולטה. ניתן להגיש את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים לאורית צילר בדוא"ל oritz@tauex.tau.ac.il.

תלמידים בתכניות דו-חוגיות/ משולבות יגישו את בקשתם רק באחת מן הפקולטות שבהן הם לומדים.

 

המזכירות תעביר את החומר לחוות דעתו של רופא האוניברסיטה ותודיע לתלמיד על ההחלטה באמצעות ה"מידע האישי לתלמיד"

 

ערעורים על החלטת הרופא

תלמיד אשר מבקש לערער על החלטת הרופא רשאי להגיש ערעור בפני ועדת ערעורים.

הבקשה תוגש בדוא"ל לאילנה קאופמן, בצירוף החומר וחומר נוסף תומך. הסטודנט רשאי להופיע בפני הוועדה ולהגיע אליה עם מלווה.

 

מרכזת ועדת ערעורים: אילנה קאופמן

דוא"ל ilanak@tauex.tau.ac.il

טלפון 03-64065361  

משרד: בניין מיטשל חדר 225

 

 

התאמות לימודיות לתלמידים בעלי לקויות למידה

המרכז לאבחון לקויות למידה וקשב של דקאנט הסטודנטים מעניק מערך של תמיכה וסיוע לסטודנטים בעלי לקויות למידה והפרעות קשב, והוא כולל שרותי אבחון, טיפול וליווי מקצועיים. במרכז נערכים אבחונים לאיתור לקויות למידה שמטרתם זיהוי מוקדי החוזק והקושי הלימודיים, הצעת דרכי סיוע, ובמידת הצורך, המלצה על התאמות לימודיות.
להלן קישור לאתר המדור:  https://www.tau.ac.il/learning-dissabilities 
 

​​התאמות לימודיות לסטודנטיות הרות/ יולדות 

 

התאמות לסטודנטים אשר שבו משירות מילואים 

התאמות לימודיות לעולים חדשים

עולים חדשים זכאים לתוספת זמן של חצי שעה ושימוש במילון (ספר) עולה חדש מוגדר על פי תאריך העלייה בתעודת העולה ולא יותר משבע שנים בארץ מתאריך זה .

 

התאמות לימודיות לתלמידים ששפת הלימוד העיקרית שלהם בארץ אינה עברית

תלמידים אלה זכאים לתוספת זמן של חצי שעה בבחינה ושימוש במילון (ספר)

 

רכזת ההתאמות בפקולטה ליישום התאמות לימודיות והתאמות לסטודנטים/ות במילואים ו/או לסטודנטיות הרות/יולדות: סגנית ראש מנהל לענייני תלמידים והוראה- דוא"ל: Galit Naba Schindler galitns@tauex.tau.ac.il
ענת גינזבורג מזכירת תלמידים פקולטטית- דוא"ל:  Anat Ginsburg <anatgi@tauex.tau.ac.il

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive