נוהל נוכחות בשיעורים

 

נוהל נוכחות בשיעורים:

א.  תלמיד חייב להיות נוכח בכל השיעורים.

ב.    רישום הנוכחות נעשה על פי הנהלים הפנימיים של כל יחידת לימוד. תלמיד, הנעדר משיעור המחייב השתתפות פעילה או שלא השתתף באורח פעיל, רשאי המורה להודיע למזכירות כי התלמיד אינו זכאי להיבחן או להגיש את עבודת הסיום (התלמיד יחויב בתשלום בגין קורס זה.)

ג.   חל איסור על רישום לקורסים החופפים בשעות הלימוד שלהם.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive